Umasi­pala aw­u­fakele abantu baseNh­la­bosini ugesi

Northern Eyethu - - NEWS • IZINDABA -

Kuy­ishwa nje ukuthi naphezu kokuba izwe selibuswa ngok­wen­qubo yen­tando yeningi, kusen­a­bantu ababukeka be­sen­gaphansi kwengcin­dezelo. Lolud­aba es­i­bike ngalo kuleliphep­hand­aba mayelana nom­phakathi waseNh­la­bosini, okhala ngokun­gafakelwa ugesi, lushay­isa ngo­valo. UMasi­pala waseM­folozi, okuyi­wona owakhelwe ukub­heka inhlalakahle ya­bantu bal­en­dawo ubukeka uzithela nga­ban­dayo.

Miningi im­ibuzo lo­masi­pala okumele uyiphen­d­ule kulesi sikha­lazo sa­lom­phakathi.

Kuya­man­gal­isa ukubona umasi­pala un­galusukumeli ud­aba lwesicelo esafakwa eminyak­eni em­ine ed­lule sok­u­fakelwa ko­gesi eNh­la­bosini.

Uma imizi ibalelwa ekhul­wini na­mashumi amahlanu in­ge­nawo ugesi, lokho kuyafana nje nokuthi kun­a­bantu abacishe bafinyelele kwingx­enye yesigidi abahlala ebum­nya­meni.

Lo­hu­lu­meni wen­tando yeningi wawuzele uku­zo­letha izin­guquko ez­impil­weni abantu.

Kuy­ishwa ke ukuthi abantu baseNh­la­bosini bona abanakiwe, nge­sikhathi abanye bey­i­bona in­tuthuko ezin­daweni zabo.

Oku­ca­sula kakhulu lom­phakathi waseNh­la­bosini wukuthi uyababona abanye omakhel­wane aba­son­de­lene nabo behleli ekukhanyeni.

Izin­dawo ez­i­fana naseMendu, Gegede, Mva­manzi naseMatholeni zona ziqhakazile, yize zison­de­lene kakhulu nal­en­dawo yaseNh­la­bosini.

Kubi lokhu ok­wen­ziwa yilo­masi­pala, ukuk­laya abantu phakathi.

Bonke abantu bangabakahu­lu­meni. Uma kukhona uh­lelo lokulethwa kwezidin­gonqangi em­phakathini, kumele kuhlo­mule bonke abantu, bangabi bikho abakhishwa iphela emasini.

Kwakhona nje ukuthi izikhulu za­lo­masi­pala zin­galub­hadi ngisho emh­langan­weni owawu­bizwe yikhansela lesigceme sikaWadi 10, akukhom­bisi ukuthi baz­imisele ukuseben­zela abantu.

Kuy­oba kuhle izikhulu neziphathi­mandla za­lo­masi­pala, zish­intshe uk­wenza, ngoba abantu bayabuka, kanti nokhetho lo­hu­lu­meni basekhaya alusekude kan­gako.Umasi­pala awenze okuyikho, ufakele abantu ugesi.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.