CASSPER NYOVEST

Northern Eyethu - - NEWS • IZINDABA -

SEN­GATHI iz­into za­Bhuti Fil­lUp FNB sta­dium ziyahlangana, naku sekuh­langana nom­n­deni. Kule mpela sonto sizwe ngahle­bezi ukuthi uNy­ovest kanye sesithandwa sakhe uThobeka Ma­jozi, waseThek­wini se­be­lin­dele ukuthola in­gane yabo yokuqala. Lez­in­qan­damathe sez­izwane izinyanga eziy­isithupha ngokusho kwazo. Ngaphezu kwalokho kuthiwa uCassper usezmisele ukuthumela abakubo eThek­wini bayokhokha inhlawulo kaMa­jozi.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.