WIN­NIE NTSHABA

Northern Eyethu - - NEWS • IZINDABA -

ANGAZI ukuthi nisamkhum­bula yini uWin­nie… lo waye dlala in­dawo kaKhetiwe kumd­lalo i-Gen­er­a­tions. Usex­ake abanye akade elingisa nabo njen­goba bona bes­i­mama yena lutho, wazama nokud­lala kwiSibaya kodwa hhayi akuh­langananga lutho. Nangu ke uMa Ntshaba ethi uz­imisele ukubuya ashise izikhotha kum­abonakude njen­goba ezod­lala kumd­lalo ozo­qala ngonyaka ozaya. Siku sela inhlanhla Winnza.. kodwa aphi amaSoapie Awards lawa wathi uzowahlela?

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.