TUMI MORAKE

Northern Eyethu - - NEWS • IZINDABA -

KODWA ave kubuh­lungu ukuzwa ngokuthi khona umuntu odl­wen­guliwe, ikakhu­lukazi uma lowo muntu es­eku hle iminyaka en­gaphezu kwewu-20. Nangu os­om­ahlanya uTumi Morake useb­hoboke isi­fuba ngokuthi es­en­e­minyaka engu-15 wadl­wen­gulwa umuntu ayemthemba, nge­sikhathi efun­dela ukuba um­dansi. Uthi uMo­rake lend­aba usey­ixoxa ngoba ufuna uk­wenza umehlukho, ngenxa yokuthi sekukaningi ezwa nga­bantu be­si­fazane behlukun­yezwa kodwa kun­gen­ziwa lutho. Sithi qina Tumi sen­gathi umehluko un­gen­zeka ngem­pela.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.