OWESIFAZANE ONSUNDU UQOPHE UMLANDO KWEZEMPILO

Northern Eyethu - - NEWS • IZINDABA -

UQOPHE umlando udokotela on­gowokud­abuka ePi­eter­mar­itzburg on­gene emab­huk­wini ngokuba wu­dokotela wokuqala om­nyama kumkhakha weneu­ro­surgery.

Lomkhakha umkhakha obu­cayi kakhulu ugx­ile kakhulu ngoku­lapha kwengqondo.

UShezi (32) os­esithombeni kuy­i­man­jee usebenza njen­godokotela es­ib­hedlela saseThek­wini i-Chief Al­bert Lu­tuli uthe kwaku­vele kuy­isi so sakhe ukuba abe ngu­dokotela. Uthe uyaz­iqhenya nga­lokghu akuzuzile wathi lokhu kuza emva kokuba kade es­ebenze ngokukhulu ukuz­imisela, kanye nokusekwa okuqhamuka nakkubazali bakhe.

Uthe kumh­laba umx­h­wele ukuthi njalo uba sekhaleni loku­siza abantu ababuthakathaka. “Ayikho into en­gi­jab­u­lisa nen­gokubona umehluko en­gi­wen­zile kwisiguli emva kokuba kade sibuthakathaka,” kuc­haza uShezi.

UShezi waphothula iz­ifundo za­khe zobu­dokotela ngonyaka ka 2008. Ngokusho kwakhe ukukhula nge­sikhathi sokud­lond­lob­ala kweg­ci­wane lesan­d­ulela ngcu­lazi kwa­menza wa sa ukuba yingx­enye yesi­som­bu­l­ulo nok­wenza wakhetha uku­lan­dela umkhakha wezem­pilo.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.