ISIDUMO ‘BEDLISWA WUMNAKWABO’ USHEVU

Northern Eyethu - - NEWS • IZINDABA -

KUBI kwabesi­fazane oku­solwa ukuthi badliswe up­hoy­izeni ngum­nakwabo em­ngcwabeni ngoMgqi­belo. Lesi sigameko okuthiwa sishiye um­n­deni waKwaXimba, eMthaleni, ePomeroy, ushayana nga­makhanda, kuthiwa sen­zeke em­ngcwabeni welungu lom­n­deni ngoMgqi­belo od­lule, eMthaleni.UMnuz Them­bok­wakhe Ximba one­sithembu, uthe omunye wa­makhosikazi akhe, kupho­qeleke ukuthi aphuthun­y­iswe es­ib­hedlela iTugela Ferry eMsinga kukubi ngemva koku­phuza iCoca Cola oku­solwa ukuthi ib­i­nobuthi.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.