KUNXUSWA UM­PHAKATHI UKUTHI UNIKELE NGEGAZI

Northern Eyethu - - NEWS • IZINDABA -

INHLANGANO emelele uku­nikela ngegazi kuleli iSouth African Na­tional Blood Ser­vice (SANBS) iqhuba umkhankaso kazwelonke wokuba um­phakathi ukuthi unikele ngegazi.

Lomkhankaso ub­hek­iswe kodokotela, abahlengikazi, abasebenzi base­makhemisi, abama-am­bu­lensi, na­banye abaseben­zela izikhungo zezem­pilo. Umyalezo ul­ula, uthi, ‘Siza, nikela ngegazi, ug­weme in­gozi. Nikela ngeyu­nithi yegazi es­igulini sakho’.

Abantu abanem­pilo abane­minyaka esukela ku-16 kuya ku-65, os­isindo sabo somz­imba sin­gaphezu kuka-50kg nabazivike­layo uma beya ocansini baya­menywa ukuba banikele. Abak­waSANBS KwaZulu-Natali ngoMeyi ngonyaka od­lule be­be­vakashela ez­ib­hedlela ze­si­fun­dazwe benx­enxa abasebenzi bezem­pilo ukuba nabo banikele ngegazi. Kuphinde kunxuswe abasebenzi bezem­pilo ukuba bavakashele am­a­gat­sha ak­waSANBS ase­duze nabo, banikele. Ukuthola ka­banzi nga­lokhu un­gashayela in­om­bolo yamah­hala ethi: 0800 119031 noma uvakashele u: www.sanbs.org.za.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.