Bahlonishwe ngezin­dondo oLundi

Northern Eyethu - - NEWS • IZINDABA -

UMASI­PALA wa­soLundi uhloniphe bonke labo abavelele emikhakheni ehlukene nevelele nabaphakamise igama lalo­masi­pala bawubeka kwibal­azwe lomh­laba.

Phakathi kwabebe­bongwa kube um­sakazi wezemid­lalo odu­mile uJoe Hudla, uSgqe­meza Mbatha oy­isilomo som­sakazi oKhozini, Nox­olo Mt­shali ofunda izind­aba kum­abonakude, ne­silomo som­culo ka­masikandi uThokozani ‘Som­nandi’ Langa abangabokud­abuka oLundi.

Obey­isikhu­lumi so­suku ku­lom­cimbi iNkosi Man­go­suthu Buthelezi, ibonge bonke ebe­behlonishwa ngokuphakamisa igama lal­en­dawo phezulu. Uku­vezile ukuthi abanye babo banga­maqhawe kwezemid­lalo nasem­cul­weni, kuh­langan­isa no­mama wakhe, uMnt­wana uM­a­gogo kaDin­uzulu, ohlonishwe nge­q­haza lakhe kwe­zom­culo. UShenge ubuye wan­coma nal­abo ababambe iq­haza elikhulu, ukuthuthuk­isa leli­dolobha la­soLundi, njen­geliyok­wenza isizukul­wane es­izayo, siz­iqhenye ngekhaya laso.

Ulundi Mu­nic­i­pal­ity hon­ours com­mu­nity achiev­ers

Thando Ndlovu

iNkosi Man­go­suthu Buthelezi, Thokozani ‘Som­nandi’ Langa kanye neMeya ya­soLundi uKhansela Wil­son Nt­shangase nge­sikhathi kuhlonishwa amaqhawe aku­len­dawo

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.