IMIHLANGANO YOKUXOXISANA NEMIPHAKATHI NABABAMBIQHAZA

Northern Eyethu - - SPORT • EZEMIDLALO -

Isi­gaba 118 soM­thetho­sisekelo weRiphab­hu­liki YaseNin­giz­imu Afrika sih­linzekela ukuthi isiShayam­thetho sesiFun­dazwe sikhut­haze ukuban­dakanyeka kom­phakathi ez­inhlel­weni zokushaywa kom­thetho nezinye iz­inhlelo ze­siShayam­thetho na­mako­midi aso. Ekus­abe­leni kuleli khwelo elin­genhla, isiShayam­thetho sesisun­gule uh­lelo lokuba amako­midi alo abambe izig­cawu zokux­ox­isana nemiphakathi ez­i­fun­deni ezehlukene ze­si­Fun­dazwe ngoNovemba noDisemba ka-2017.

Amako­midi es­iShayam­thetho saKwaZulu-Natali nga­lokhu amema bonke ababambi-qhaza abaqon­dene, kanye nezinye iz­inhlangothi ezithin­tekayo kanye nom­phakathi ukuba bethamele imihlangano emayelana ne­mibiko yonyaka ka-2016/2017, iz­inhlelo zokusebenza ezi­wuh­laka zonyaka zonyaka ka-2018/2019 kanye nez­abe­lo­mali ezi­wuh­laka zika-2018/2019 zeminyango eye­hlukene.

Inhloso yale mih­langano uku­nikeza um­phakathi ithuba lokux­ox­isana na­mako­midi es­iShayam­thetho kanye ne­minyango kahu­lu­meni mayelana nez­inhlelo nez­abe­lo­mali okuh­lon­gozwayo kuka-2018/2019 kanye nokubuyekezwa kokusebenza kwalezo zikhungo onyak­eni wez­i­mali owed­lule.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.