IN­gonyama kaZulu in­gxusa amadoda ukuthi ayosoka

Northern Eyethu - - NEWS • IZINDABA - Tam­lyn Jolly

IN­GONYAMA kaZulu, uGood­will kaBhekuzulu usen­gxuse onke amadoda akulesi kwisiFun­dazwe saKwaZu­luNatal ukuthi ayosoka ukuze kun­qan­deke ukub­heb­hetheka kweg­ci­wane lengcu­lazi kanye nez­ifo zo­cansi ezithathe­lanayo.

Isilo senze lesi simemezelo nge­sikhathi siyok­we­mukela abakhwetha ebe­bekade be­yok­welukwa, lom­cimbi owaziwa ngoLwaluko home­com­ing cer­e­mony ubuse Kok­stad ngol­wesi­Bili ol­wad­lule.

Lesi simemezelo seSilo si­lan­dela leso esasenza ngonyaka ka-2009 lapho savuse­lela khona isiko loku­soka es­izweni saso.

Lesi simemezelo soku­vuse­lela uku­sokwa samukelwa ngezandla ez­imhlophe uhu­lu­meni we­siFun­dazwe njen­goba amadoda aba­balelwa ku- 700 000 balalela benza njen­gokusho kweNkosi yeSizwe saMaZulu.

ISilo sibuye sangxusa uhu­lu­meni ukuthi enze isiqinisek­iso sokuthi ul­wazi lwesintu luset­shen­ziswe kanye ne­mithi yaseNt­shonalanga ukuqinisek­isa ukul­wisana nokus­a­bal­ala kwalesi sifo. Ngokon­cwaningo ku­bikwa ukuthi uku­sokwa kwehlisa am­ath­uba okuthele- leka ngeg­ci­wane ngo-60% kwabesil­isa. UNgqongqoshe we­zokuBusa ngokuBam­bisana nez­iNd­aba zoMd­abu,uNkk. No­musa Dube-Ncube uthe be­wuhu­lu­meni we­siFun­dazwe babonga kakhulu iSilo ngoku­vuse­lela lelisiko loku­sokwa.

‘Sithokozile kakhulu ukubona am­ab­hungu ebamba iq­haza ngokuthi ayosokwa.

‘Siy­athokoza futhi ukuthola ukuthi intsha kakhu­lukazi eye­sil­isa it­hole uku­fundiswa ngokuba nga­madoda aqotho azo­siza uk­wakheni isizwe sakithi,’ kubeka uNkk. DubeNcube. King re­news call for all men to be cir­cum­cised

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.