Be­beb­hik­isha kubekwa imeya eM­tuba

Northern Eyethu - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

ABAPHAZAMISANGA abebeb­hik­isha ngaphan­dle kwe­sango kwaMasi­pala waseM­tu­batuba nge­sikhathi kunom­cimbi wokubekwa kwe­meya entsha, uKhansela Ve­lan­genkosi Gumede kanye nephini lakhe, uKhansela Nkosi­nathi Mlambo.

Laba abebeb­hik­isha ngaphan­dle ku­bikwa ukuthi ilabo ebebe­seka lowo okade ey­imeya yalomkhandlu uKhansela Qhina Mkhwanazi owehliswe iqembu lakhe iIFP nge­sikhathi kwen­ziwa ush­intsho ngokuyalelwa ilowo ongusih­lalo we­si­gungu iPo­lit­i­cal Over­sight Com­mitte uMnuz. Mbango. Ngaphambi kokuba uGumede an­gene esikhundleni sobumeya eM­tuba ubeyisekela Meya kuMasi­pala wak­waHlabisa kanti uMnuz. Mlambo yena ubeyikhansela eli­jwayelek­ile kuMasi­pala waseM­tu­batuba.

Okhu­lumela umkhandlu wak­waMpukun­y­oni uMnuz. Mkhwanazi uku­vezile ukuthi uKhansela Qhina Mkhwanazi ngaphambi kokuthi abe yimeya yaseM­tu­batuba nge­muva kokhetho lo­hu­lu­meni basekhaya ngonyaka ka2016 wasebenza iminyaka em­i­ningi njengekhansela elali­wukhathalele umphakathi walo.

Uphinde waku­cacisa ukuthi ukush­intshwa kwakhe akuh­langene noku­soleka ebugebeng­wini kodwa uk­u­fanise nomd­lali okuthi uma en­genzi kahle noma alan­dele imi­thetho yomqe­qeshi uyaye aphun­yuzwe bese kun­gena omunye ukuze lelo qembu li­phumelele, nabo ke njenge­qembu ba­funa izidingo za­bantu zifinyelele kahle ebantwini.

Ugcine ngeloku­cacisa ukuthi konke ok­wen­ziwe mayelana nezin­guquko kuhambe ngendlela efanele.

New mayor in­stalled in Mtu­batuba

Imeya entsha yaseM­tu­batuba Mu­nic­i­pal uKhansela Ve­lan­genkosi Gumede okun­guyena os­e­hola lomkhandlu ngokusem­theth­weni

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.