Babonga ezokuphepha ol­wan­dle lwaseM­tu­batuba ngama­ho­lidi

Northern Eyethu - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

SEKUNGUMLANDO ukushoda kwe­zokuphepha ol­wan­dle laseM­tu­batuba eSt. Lu­cia njen­goba ku­lonyaka be­bonakale benelisek­ile abebe­ham­bele lendawo uku­zo­chitha ama­holide ngenxa yez­inhlelo zokuphepha okuh­langan­isa amaphoy­isa , ono­gada kanye nabahlenga abatakula labo aba­suke be­m­inza ol­wan­dle. Ukuqin­iswa kwe­zokuphepha kwehlise umth­walo omkhulu kwiz­a­khamuzi za­seMatu­batuba ebese zikhethe ukuhamba am­a­banga amade ziye ezin­daweni ez­i­fana noRichards Bay okuy­ohcitha ama­holide azo ngenxa yoku­lan­dela ezokuphepha, lokhu kubuye kwabuy­isa nethemba elikhulu ku­bathandi bokum­nandi nokunce­beleka.

IMeya yomkhandlu waseM­tuba , uKhansela Ve­lan­genkosi Gumede ubonge kakhulu um­sebenzi owen­ziwe abeSi­man­gal­iso Park ngoku­nikela ngeth­imba labahlengi ba­sol­wan­dle kanye nono­gada abebe­qaphile ku­len­dawo nge­sikhathi sama­holide nok­wenze izivakashi zaz­izwa ziphep­hile ngaso sonke isikhathi.

Uphinde wath­em­bisa ukuthi basazohlangana nazo zonke iz­inhlaka ebezisebenza ku­len­dawo ngenhloso yokuqhamuka nezinye iz­inhlelo ez­i­zothuthuk­isa lendawo, kodwa uthe lokho kuyok­wen­zeka uma se­be­cubun­gule yonke im­ibiko yama­holide ezobe iqhamuka ezehlukeni.

Ugcine ngelokug­cizelela ukuthi ziningi iz­inhlelo abaphezu kwazo abazozenza njen­goba kuqala lonyaka ukuze ku­siza­kale umphakathi waku­lo­masi­pala.

Mayor brings safety in St Lu­cia

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.