Bahlo­mule ngam­ab­hasi amasha abag­i­beli bePhathane

Northern Eyethu - - NEWS - Muzi Zin­c­ume no Thando Ndlovu

UMPHAKATHI wak­we­sakwa Mthethwa uh lo mu­leng am abh asia mas ha ase­be­zowasebenz is a,kul and el aukut hi be se bekhale isikhathi es­ide ngam­ab­hasi, abese­madala abebe­waseben­zisa.

Lezi zind­aba ez­im­nandi zi­fike nge­muva kwe­siteleka, lapho umphakathi uqome khona uku­misa yonke into, kwaba nokungaboni ngaso linye, ok­wa­holela eku­bosh­weni kwa­manye amalungu alom­phakathi. Amanye amalungu om­phakathi, na­manje asen­gaphakathi, kuze kube ud­aba lwawo luphothulwa enkan­tolo mh­lazane zingu 21 ku­lenyanga.

Ekhu­luma nephep­hand­aba, oy­iMe­nenja yenkam­pani iPhathane Trans­port, uMnu Man­qoba Mdlet­she unxuse umphakathi ukuthi, ubam­bisane nabo, ngokuthi uwaphathe kahle lam­ab­hasi, ngoba an­gawawo futhi iwona owaseben­zisayo.

Uphinde futhi wanxusa abag­i­beli ukuthi uma kunezinkinga, ucela ukuba behlale phansi bazilungise ngokuthula, nan­gokubam­bisana ukuze um­sebenzi abawen­zayo ube yim­pumelelo.

On­gusih­lalo weko­midi elimele abag­i­beli uMnu Saba Mthethwa, un­come kakhulu igalelo elikhon­jiswe inkam­pani, ngokuthi uma benezikha­lazo njen­gom­phakathi ba­sukumele phezulu, bab­hekane nazo.

Ube es­ephon­sela abashayeli ukuthi babam­bisane nabag­i­beli, kuhlonish­wane ukuze um­sebenzi uhambe ngendlela enokuthula nem­pumelelo.

Lokho kuyok­wenza ukuthi kube nezith­elo zok­wenelisana kuy­ona yonke imikhakha.

Ugcine ngelokunxusa umphakathi ukuthi uwaphathe kahle lam­ab­hasi, uphinde futhi uwavikele ku­zona zonke iz­imo ez in gawap­haz am is a.

Com­muters see new buses as a so­lu­tion to trans­port prob­lems

Thando Ndlovu

UMnu Man­qoba Mdlet­she oy­ime­nenja ku­lenkam­pani emi phambi kwa­manye am­ab­hasi azothutha umphakathi waKwe­sak­waM­thethwa

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.