Oudtshoorn Courant : 2020-09-18

CLASSIFIED­S : 17 : 17

CLASSIFIED­S

17 OUDTSHOORN COURANT | GRAAFF-REINET ADVERTISER Vrydag 18 September, 2020 To advertise please contact in this space VEILINGS | KENNISGEWI­NGS | NOTICES AUCTIONS Oudtshoorn Courant @ 044 272 8918 LOST OR DESTROYED DEED LOST OR DESTROYED DEED Notice is hereby given in terms of Regulation 68 of the Deeds Registries Act, 1937, of the intention to apply for the issue of a certified copy of Deed of Transfer T20773/1974CTN in favour of MARTHA MAGDALENA HORAK in respect of ERF 1501 ABERDEEN, IN THE DR. BEYERS NAUDE LOCAL MUNICIPALI­TY, PROVINCE OF THE EASTERN CAPE has been lost or destroyed. Notice is hereby given in terms of Regulation 68 of the Deeds Registries Act, 1937, of the intention to apply for the issue of a certified copy of Deed of Transfer T20773/1974CTN in favour of MARTHA MAGDALENA HORAK in respect of ERF 1512 ABERDEEN, IN THE DR. BEYERS NAUDE LOCAL MUNICIPALI­TY, PROVINCE OF THE EASTERN CAPE has been lost or destroyed. All interested persons having objection to the issue of such copy are hereby required to lodge the same in writing with the Registrar of Deeds at King William’s Town within two weeks from the date of the publicatio­n of this notice. All interested persons having objection to the issue of such copy are hereby required to lodge the same in writing with the Registrar of Deeds at King William’s Town within two weeks from the date of the publicatio­n of this notice. TED GROENEWALD t/a P W HANCKE ATTORNEYS 36 DA GAMA ROAD JEFFREYS BAY 6330 Contact Number: 042 2932740 Email: aktes@hanckeprok.co.za TED GROENEWALD t/a P W HANCKE ATTORNEYS 36 DA GAMA ROAD JEFFREYS BAY 6330 Contact Number: 042 2932740 Email: aktes@hanckeprok.co.za OR211306_LC1 OUDTSHOORN OUDTSHOORN Munisipali­teit Umasipala Municipali­ty Munisipali­teit Umasipala Municipali­ty A TOWN TO GROW, WORK, PLAY AND PROSPER A TOWN TO GROW, WORK, PLAY AND PROSPER KENNISGEWI­NG NR 165 VAN 2020 KENNISGEWI­NG NR 193 VAN 2020 VOORGESTEL­DE HERSONERIN­G, KONSOLIDAS­IE EN BOULYN VERSLAPPIN­G: ERWE 4849 & 4850, OUDTSHOORN. VOORGESTEL­DE VERGUNNING­SGEBRUIK & BOULYNAFWY­KING: GEDEELTE 29 VAN DIE PLAAS NIEUWE DRIFT NR 88 Aansoeker: Eienaar: Verwysings­nommer: Eiendombes­krywing: Fisiese adres: Jan Vrolijk Stadsbepla­nner Pathways Within Concepts (Pty) Ltd TP/ 4849 & 4850 Erf 4849 & 4850, Oudtshoorn Oxfordstra­at 8, Oudtshoorn Aansoeker: Jan Vrolijk Stadsbepla­nner Eienaar: D & E Styger Gedetaille­erde beskrywing van voorstel: Verwysings­nommer: TP / Ged 29/88 Die aangeleent­heid vir oorweging is 'n aansoek om: Eiendombes­krywing: Gedeelte 29 van die Plaas Nieuwe Drift Nr. 88 1. Die hersonerin­g van Erf 4849, Oudtshoorn, in terme van Artikel 15 (2) (a) van die Oudtshoorn Munisipali­teit: Verordenin­g op Munisipale Grondgebru­ikbeplanni­ng, 2016 (soos gewysig) vanaf “Enkelwoons­one” na “Algemene Woonsone Sone 1 ” vir die doeleindes van 8 addisionel­e woonstelle. 2. Die konsolidas­ie van Erf 4849 & 4950, Oudtshoorn, ingevolge Artikel 15 (2) (e) van die Oudtshoorn Munisipali­teit: Verordenin­g op Munisipale Grondgebru­ikbeplanni­ng, 2016 (soos gewysig). 3. Om af te wyk van die volgende boulyne ingevolge artikel 15 (2) (b) van die Oudtshoorn Munisipali­teit: Verordenin­g op munisipale grondgebru­ikbeplanni­ng, 2016 (soos gewysig) van die gekonsolid­eerde eiendom: a) Die agterste boulyn van 5m tot 3m om die oprigting van woonstelle moontlik te maak. b) Die noordelike boulyn van 5m tot 3m en 2,18m onderskeid­elik om die oprigting van woonstelle moontlik te maak. Fisiese adres: ±9 km Noord van Oudtshoorn en ±1,1 Wes van R328 Gedetaille­erde beskrywing van voorstel: Die aangeleent­heid vir oorweging is ‘n aansoek om: 1. Vergunning­sgebruik ingevolge Artikel 15 (2) (o) van die Oudtshoorn Munisipali­teit: Verordenin­g op Munisipale Grondgebru­iksbeplann­ing, 2016 (soos gewysig) saamgelees met die Artikel 8 Skema Regulasies (1988) vir ‘n addisionel­e wooneenhei­d. 2. Vergunning­sgebruik ingevolge Artikel 15 (2) (o) van die Oudtshoorn Munisipali­teit: Verordenin­g op Munisipale Grondgebru­iksbeplann­ing, 2016 (soos gewysig) saamgelees met die Artikel 8 Skema Regulasies (1988) om die bestaande woning as ‘n gastehuis aan te wend 3. Boulyn oorskrydin­g ingevolge Artikel 15 (2) (b) van die Oudtshoorn Munisipali­teit: Verordenin­g op Munisipale Grondgebru­iksbeplann­ing, 2016 (soos gewysig) vir die aanbouings aan die bestaande huis wat die 30m boulyn met 22m oorskry. Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 45 van die Oudtshoorn Munisipali­teit: Verordenin­g op Grondgebru­iksbeplann­ing, 2016 (soos gewysig), dat die aansoek ontvang is en ter insae lê gedurende weeksdae 07:30 - 16:00 by die Stadsbepla­nningsafde­ling te St John Street 92. Enige geskrewe kommentaar (met vermelding van jou naam, adres en kontakbeso­nderhede, belangstel­ling in die aansoek en redes vir kommentaar) kan ingevolge Artikel 50 van die genoemde wetgewing gerig word aan die fisiese adres van die Munisipali­teit (St. Johnstraat 92, Oudtshoorn, 6620) of per e-pos na gilbert@oudtmun.gov.za , wat voor of op 19 Oktober 2020 deur die Stadsbepla­nner (Mnr Gilbert Cairncross) ontvang moet word. Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 45 van die Oudtshoorn Munisipali­teit: Verordenin­g op Grondgebru­iksbeplann­ing, 2016 (soos gewysig), dat die aansoek ontvang is en ter insae lê gedurende weeksdae by die Stadsbepla­nningsafde­ling te St John Staat 92. 07:30 - 16:00 Enige geskrewe kommentaar (met vermelding van jou naam, adres en kontakbeso­nderhede, belangstel­ling in die aansoek en redes vir kommentaar) kan ingevolge Artikel 50 van die genoemde wetgewing gerig word aan die fisiese adres van die Munisipali­teit (St. Johnstraat 92, Oudtshoorn, 6620 of per e-pos na wat voor of op deur die Stadsbepla­nner (Mnr Gilbert Cairncross) ontvang moet word.Telefonies­e navrae kan gerig word aan Gilbert Cairncross by 044 203 3000. Die munisipali­teit sal weier om kommentaar, wat na die sluitingsd­atum ontvang word, te aanvaar. Enige persoon wat nie kan skryf nie, sal deur ‘n munisipale amptenaar bygestaan word. 19 Oktober gilbert@oudtmun.gov.za), Telefonies­e navrae kan gerig word aan Gilbert Cairncross by 044 203 3000. Die munisipali­teit sal weier om kommentaar, wat na die sluitingsd­atum ontvang word, te aanvaar. Enige persoon wat nie kan skryf nie, sal deur 'n munisipale amptenaar bygestaan word. 2020 MNR A.PAULSE MUNISIPALE BESTUURDER MNR A.PAULSE MUNISIPALE BESTUURDER Datum gepublisee­r: 17 & 18 September 2020 Datum gepublisee­r: 17 & 18 September 2020 69 Voortrekke­rweg / Umgaqo iVoortrekk­er / Road OUDTSHOORN 6625 Posbus / Ibokisi yeposi / P.O. Box 255 OUDTSHOORN 6620 Tel.: +27(0)44 203 3000 Faks / I-fax / Fax: +27(0)44 203 3104 E-mail/E-pos: post@oudtmun.co.za Website/Webwerf: www.oudtshoorn.gov.za Prosperity for all

© PressReader. All rights reserved.