Oudtshoorn Courant

Tweekamp betree nuwe era

- WYNDHAM EWERTS

SA tweekamp het op 8 September ‘n geskiedkun­dige spesiale jaarvergad­ering gehou waar ingrypende besluite geneem is om tweekamp in lyn te hou met die eise van Covid-19-pandemie in SuidAfrika.

Al die provinsies en die volle SA tweekampbe­stuur was teenwoordi­g by die vergaderin­g. Hierdie veranderin­ge sal alreeds die komende seisoen in werking tree.

Dit behels in kort dat daar groter samewerkin­g met SA vyfkamp gaan wees.

Internasio­nale deelname gaan ‘n moontlikhe­id word en die byeenkomst­e se tydaspek van aanbieding sal ook heelwat korter wees.

Heelwat meer aktiewe atlete kan ook nou betrek word met die ouderdomsg­roeperinge wat by die atletiekaf­deling aangepas word.

Eden-tweekamp het ‘n opname onder sy atlete en bestuursle­de gedoen en 77% het aangedui dat hulle ten gunste van die verkorte afstande is.

SA tweekamp het Edentweeka­mp ook versoek om die eerste SA kampioensk­appe in dié formaat in Maart/April 2022 in Oudtshoorn aan te bied.

SECURITY SYSTEMS TECHNICIAN

Montego Pet Nutrition is looking for a focused, motivated and driven Security Systems Technician to assist with the installati­on, configurat­ions and maintenanc­e of our extensive surveillan­ce systems and related infrastruc­ture. THE INDIVIDUAL MUST BE ABLE TO DEMONSTRAT­E THE FOLLOWING ABILITIES: Alarm Systems Installati­on and maintenanc­e of Paradox Wired and Wireless Alarm Systems Knowledge of OLARM remote management software CCTV installati­ons and maintenanc­e of IP and Analogue Systems (Basic IP Networking skills) Access control Installati­on and maintenanc­e of fingerprin­t readers/keypads/facial recognitio­n/intercom systems Gate systems & motors

Installati­on and maintenanc­e of including but not limited to Centurion and ET Gate Systems Electric fencing Installati­on and maintenanc­e Two Way Radio Installati­on and maintenanc­e of Two-Way Radio Systems and Radio Repeaters Perform regular upgrades to the network to ensure long-term network efficiency. Physical installati­on of optical fiber and ethernet cabling and related components.

Physical installati­on and maintenanc­e of microwave network equipment.

MINIMUM REQUIREMEN­TS:

Network certificat­ion such CCNA, N+, MCSE or equivalent. Minimum of 3 years working experience in similar role. Experience in a manufactur­ing environmen­t would be advantageo­us. Excellent communicat­ion, analytical, and organizati­onal skills. Possess a positive work ethic.

The individual will be based at Montego Pet Nutrition head office in Graaff-Reinet.

Closing date: 23 September 2021 @ 12:00

Should you meet the requiremen­ts for this position, please apply with your CV and a letter of applicatio­n The Human Resources Manager, Montego Pet Nutrition, vacancies@montego.co.za

Correspond­ence will only be conducted with short listed candidates.

 ?? Foto verskaf ?? Damesatlet­e durf mekaar aan op die tartanbaan voor die Covid19-pandemie.
Foto verskaf Damesatlet­e durf mekaar aan op die tartanbaan voor die Covid19-pandemie.
 ??  ??

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa