Alide ‘An­noyed’ – Wat skuil agter jou ‘Pa­pier-Tier’?

Das­nois - die enig­ste redak­teur in die wereld wat nie die af­sterwe van oud Pres­i­dent Man­dela pub­liseer het nie

Pretoria News - - BUSINESS REPORT - ADRI SENEKAL DE WET PA­PER TIGER

is pateties, eint­lik lag­wekkend. Wel, Alide Das­nois, dankie vir die bloot­stelling waar jy en Chris Whit­field my teen die doo­d­snikke van jul boek ver­meld.

Feit is, as voor­ma­lige rekadrise en eens gere­spek­teerde jo­er­nalis, het jy ‘n boek pub­liseer om JOU bas te red. Hoe voel jy oor die feit dat jy, die enig­ste redak­teur in die wêreld, NIE ‘n ar­tikel oor die wyle voor­ma­lige Pres­i­dent Nel­son Man­dela op die voor­blad van die Cape Times ten tye van sy af­sterwe pub­liseer het nie?

Jou boek is vol van jou­self, en is bloot ‘n pub­likasie en her­hal­ing van ‘n klomp snert oor die voor­sit­ter van In­de­pen­dent Me­dia, Dr Iqbal Survé. ‘n Selek­tiewe “copy en paste” van die brief wat ek jare gelede vir Survé geskryf het. Ek staan by elke wo­ord, waarom pub­liseer jy nie die HELE brief nie, Tan­nie?

En sowaar, ter­wyl ek nog won­der of ek ‘n iet­sie oor Alide “An­noyed” se “pa­pier-tier” wil skryf, so wrag­tag, daar kom ene The­u­nis En­gel­brecht gis­ter met sy opinie oor die boek wat skaars goed ge­noeg is om ‘n Sondag braai aan die brand te steek. The­u­nis, ek merk jy noem jy is ‘n jo­er­nalis en skry­wer. Ek dink jy moet drama as loop­baan oor­weeg – of word jy per wo­ord be­taal vir die non­sens wat jy kwytraak? Trouens, die ti­tel van jou stuk (diep wegges­teek in Rap­port Week­liks), “n Stuk ab­surde teater”, is na aan die waarheid: jou opinie is, in­der­daad, ‘n stuk ab­surde teater.

Kom ek stel my­self gou aan jou voor, aan­ge­sien jy nie die moeite ge­doen het om my te kon­tak nie.

My loop­baan het be­gin as han­de­laar in fi­nan­siele in­stru­mente, daarna ekonomiese redak­trise by die ou Fi­nan­sies & Teg­niek, toe by Sake Beeld, en toe, sowaar, by die ein­ste Rap­port wat jou salaris vandag be­taal. Ek het be­dank by Sake Rap­port ‘n paar maande na­dat ek ‘n bladsy 3 ar­tikel oor Survé en die no­ter­ing van Sekun­jalo op die JSE pub­liseer het – no­gal met ‘n foto van Survé. Ek is in­geroep, en onom­wonde deur die on­slape redak­teur van Rap­port, Dr Izak de Vil­liers, gevra: “Wat soek hi­erdie koelie in my ko­er­ant?” “Me­neer, dit is ‘n nuwe no­ter­ing op die beurs (daar was nie veel no­ter­ing in maande destyds nie), en hi­erdie maatskappy het be­lange in gesond­hei­d­sorg, teg­nolo­gie en vis­sery, ek dink hy gaan nog groot hoogtes bereik. Is daar iets fout met my ar­tikel,” het ek gevra.

Ek is gevra om sy kan­toor te ver­laat, en ek was seker my loop­baan by Sake Rap­port is verby. Gelukkig kon ek my dinge in plek kry, my eie on­derne­m­ing be­gin, en met groot vreugde die groot trek Kaap toe aan­pak.

Maar, be­lan­grik, is dat ek uiters geskok was oor sekere on­der­duimshede by Rap­port. Die ein­ste on­slape De Vil­liers – hy was ‘n dom­i­nee en ook die redak­teur van Sarie, n vroue tyd­skrif – het hom­self skuldig gemaak aan bin­nehan­del. Mar­lene Britz, voor­ma­lige maatskap­pye redak­trise van Sake Rap­port, het ‘n kolom op Maan­dae pub­liseer: “‘n Aan­deel om dop te hou.” Mar­lene het ook ‘n maatskappy op die kant bedryf, waar sy aan­dele ver­han­del het. Menige Vry­dae het ek gehoor hoe hul die aan­deel be­spreek, en het sy dan vir De Vil­liers aan­dele gekoop in die maatskappy wat sy dan die Maandag op­skryf. Haar kolom was gewild, en die aan­dele het al­tyd skerp gestyg in die week waarna haar kolom ver­skyn het. Ek het dit as bin­nehan­del beskou en het die saak met die destydse Pres­i­dent van die JSE, Rus­sel Loub­ser, op­ge­neem. Ek is seker hy sal dit on­thou. On­stel­lend, ve­ral in die Rap­port omgew­ing, waar

De Vil­liers hom­self daarop geroem het dat sy ko­er­ant ko­r­rup­sie ont­bloot. Ek kon nie hi­er­mee saam­leef nie, en het be­dank.

Ek meld ook in my brief aan Survé dat ek in 2011 ‘n oproep van Jacques Dom­misse, ook in Die Burger/Rap­port stal, ont­vang het. Ek was geskok. “Adri, jy ken Iqbal goed. Ver­tel my hy is ko­r­rup, ek het die sto­rie nodig. Koos het ‘n spe­siale on­der­soek afdel­ing ges­tig, en ek is in be­heer hi­er­van. Ek moet vir Iqbal ont­bloot. Wat is die sto­rie oor die vis ten­der, daar moet iets on­der­duims wees. Jy het lank saam met Iqbal gew­erk, jy moet weet. Is hy ko­r­rup?” Jacques is daar weg met ‘n paar feite, en sy soe­bat aan my om Survé te “ont­bloot” het op niks uit­geloop nie. “Nee Jacques, Iqbal is nie ko­r­rup nie. In­teen­deel, sy passie is om geleen­thede vir agterge­blewenes te skep – werks­geleen­thede.” En dit is wat Survé doen – tot vandag toe.

Ek hou no­gal van die verskeie name wat ek ge­noem word, dan is ek Survé se Im­bongi (no­gals ‘n im­ponerende ti­tel moet ek se), of sy Queen Bee (won­der waar is die an­gel is in die een) en so paar an­der. Die nuwe “bakvissie” ti­tel is bloot ‘n glim­lag werd.

Ek het so paar vrae. So paar jaar gelede het ek ‘n ont­moet­ing met ‘n voor­ma­lige redak­teur van Sake Beeld gehad. Ek sal nie nou sy naam (nou) noem nie, ek het groot re­spek vir hom. Hy noem toe aan my dat hy weg is by Beeld oor ‘n sto­rie oor bin­nehan­del oor Koos Bekker waaraan hy gew­erk het. Die sto­rie het nooit werk­lik die lig gesien nie. Ek won­der waarom.

Ek won­der gereeld waarom daar so groot bo­haai oor Survé gemaak word?

Nie ‘n Sondag of ‘n week gaan verby son­der een of an­der opge­war­mde “break­ing story” nie, dan in die Sun­day Times, dan in een of an­der ti­tel van Naspers. Kol­le­gas, wat soek julle? Of wat steek julle weg? Ter­wyl daar soveel kom­missies van on­der­soek is, hoekom is daar nie ‘n kom­missie van on­der­soek oor me­dia vry­heid nie? Ek is ‘n hon­derd persent beskik­baar om voor enige kom­missie te ge­tuig oor my rol as redak­trise van Busi­ness Re­port (BR), en my meer as twee dekades werksver­houd­ing met Survé. Ek daag enige ie­mand uit tot ‘n open­bare de­bat. Kom, se jou se!

Note to BR read­ers:

This col­umn will be pub­lished in English on BR on­line dur­ing the week. It will be part of a se­ries, “Un­pack­ing the Truth About Survé”.

DR IQBAL Survé, voor­sit­ter van In­de­pen­dent Me­dia, en die ontslape oud Pres­i­dent, Nel­son Man­dela. | Sup­plied

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.