ADJUNKREDAKTEUR SA JAG­TER/HUNTERTYDSKRIF, GAU­TENG

SA Jagter Hunter - - NUUSBROKKIES -

SA JAG­TER/ HUNTER- tyd­skrif be­skik oor ’n va­kan­te pos vir ’n adjunkredakteur. Die suk­ses­vol­le kan­di­daat sal van­uit ons Gau­teng­se kan­toor in P­re­to­ria werk.

Ge­ge­we die amp­te­li­ke diens­bil­lik­heids­be­leid van Me­dia24, sal voor­keur ge­gee word aan ge­skik­te kan­di­da­te uit die aan­ge­we­se groe­pe.

HOOFVERANTWOORDELIKHEDE: • Be­stuur en s­ka­kel met skry­wers (in­tern en ek­stern) oor al­le re­dak­si­o­ne­le as­pek­te • Ge­ne­reer en help ont­wik­kel s­to­rie-i­dees re­le­vant tot die tei­ken­mark • Oor­sig oor die op­drag­ge­wing en be­stuur van die glans­in­houd • Skep van re­dak­si­o­ne­le i­dees en bronar­ti­kels • Skryf ar­ti­kels oor ’n ver­skei­den­heid on­der­wer­pe in oor­een­stem­ming met die tyd­skrif se s­tyl • E­va­lu­eer en re­di­geer ar­ti­kels om te ver­se­ker dat dit in lyn is met die in­houd, aard en s­tyl van die tyd­skrif • Help die re­dak­teur om die ar­ti­kels en in­houd van die tyd­skrif saam te s­tel • Kom­mu­ni­keer dui­de­li­ke in­struk­sies aan ver­skeie me­de­wer­kers en be­stuur in­houd tot by vol­tooi­ing. • Ver­teen­woor­dig die tyd­skrif by funk­sies wat bin­ne die tyd­skrif se be­stek val • Neem deel aan en dra by tot stra­te­gie­se be­plan­ning • As­sis­teer die re­dak­teur in die im­ple­men­te­ring van re­dak­si­o­ne­le be­lei­de en die stra­te­gie­se vi­sie van die han­dels­naam • Help om te ver­se­ker dat die han­dels­naam bin­ne re­dak­si­o­ne­le be­gro­tings funk­si­o­neer

BEVOEGDHEIDSVEREISTES EN ER­VA­RING • Moet be­skik oor min­stens vyf jaar er­va­ring in ’n skryf­of tyd­skrif­om­ge­wing • ’nPas­sie vir die me­di­a­be­dryf • Ba­sie­se ken­nis van Mi­cro­soft Of­fi­ce • Die ver­moë om oor­tyd te werk wan­neer sper­tye dit nood­saak • Uit­ste­ken­de kom­mu­ni­ka­sie- en in­ter­per­soon­li­ke vaar­dig­he­de • Ken­nis van die SA JAG­TER/HUNTER-mark en die ver­moë om hier­die ken­nis om te s­ka­kel in boei­en­de re­dak­si­o­ne­le in­houd • Uit­ste­ken­de En­gel­se en A­fri­kaan­se taal­vaar­dig­he­de – moet ar­ti­kels kan skryf en re­di­geer in al­bei ta­le • ’nBe­lang­stel­ling in en teg­nie­se ken­nis van re­le­van­te on­der­wer­pe (wild, jag, vuur­wa­pens – ver­al jag­ge­we­re, ha­el­ge­we­re en hand­wa­pens toe­pas­lik vir jag – op­tie­se pro­duk­te soos te­le­sko­pe, en an­der toe­rus­ting re­le­vant tot jag) • Goeie fo­to­gra­fie­vaar­dig­he­de (ken­nis van SLR-ti­pe ka­me­ras en ver­moë om fo­to’s van goeie ge­hal­te te neem)

In ruil vir die suk­ses­vol­le kan­di­daat se diens­te bied die maat­skap­py ’n me­de­din­gen­de ver­goe­dings­pak­ket en lid­maat­skap van die af­tree- en sie­ke­fonds aan per­so­ne wat daar­voor kwa­li­fi­seer.

Om aan­soek to doen vir hier­die pos, stuur asb ’n vol­le­di­ge CV met ’n dek­brief aan koos. bar­[email protected]­dia24.com

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.