Koop­gids en wed­stryd­re­ëls

Sarie Bruid - - Inhoud -

Bruids­paar van die Jaar (bl. 124), SMS en wen (bl. 128)

1. Die slui­tings­da­tum vir Bruids­paar van die Jaar-in­skry­wings is 29 Fe­bru­a­rie 2016 om 23.59 en geen laat in­skry­wings sal aan­vaar word nie. Die wen­ner word in ’n la­te­re uit­ga­we van SA­RIE be­kend ge­maak. Die be­oor­de­laars se be­slis­sing is fi­naal en geen ge­sprek of kor­re­spon­den­sie sal daar­oor ge­voer word nie. 2. In­skry­wings moet so­ver moont­lik vol­gens aan­wy­sings op BRUID.SA­RIE.com ge­doen word. Geen po­sin­skry­wings sal oor­weeg word nie. 3. Paar­tjies wat op of ná 1 Fe­bru­a­rie 2015 en op en voor 29 Fe­bru­a­rie 2016 in Suid-A­fri­ka trou en SA bur­gers is, mag in­skryf. 4. In­skry­wings en fo­to’s word die ei­en­dom van SA­RIE BRUID. Al­le fo­to’s mag in SA­RIE, SA­RIE BRUID en op BRUID.SA­RIE.com en op dis­kre­sie van DIE RE­DAK­TEUR ge­pu­bli­seer word. 5. Paar­tjies moet hul i­den­ti­teits­nom­mers op die in­skry­wings­vorm meld. 6. Paar­tjies wat nie meer ge­troud is wan­neer die fi­na­le keu­se ge­maak word nie, word ge­dis­kwa­li­fi­seer. As die hu­we­lik ver­brok­kel voor­dat die paar­tjie die pry­se ge­bruik, sal hul­le dit ver­beur en die pry­se sal aan an­der deel­ne­mers ge­gee word. 7. Wen­ners en fi­na­lis­te moet be­reid wees om af­ge­neem of ver­film te word vir an­der me­di­a­doel­ein­des wat aan hier­die wed­stryd ge­kop­pel is. 8. Wat an­der wed­stry­de be­tref, wen die eer­ste kor­rek­te in­skry­wings wat ont­vang word die pry­se (Bruids­paar van die Jaar-in­skry­wings uit­ge­sluit). Die be­oor­de­laars se be­slis­sing is fi­naal en geen ge­sprek of kor­re­spon­den­sie sal daar­oor ge­voer word nie. 9. Die wen­ners sal te­le­fo­nies ver­wit­tig word en hul na­me sal in ’n la­te­re s­ta­di­um op BRUID. SA­RIE.com ver­skyn. 10. Die pry­se is nie oor­draag­baar nie en is nie vir kon­tant om­ruil­baar nie. 11. Ver­voer na en van die Tintswa­lo At­lan­tic Ho­tel in Hout­baai is vir die wen­ners se eie re­ke­ning. 12. Al­le ek­stras wat nie in die prys ge­lys is nie, is ook vir die wen­ner se eie re­ke­ning. 13. Ver­blyf is on­der­he­wig aan be­skik­baar­heid in die Tintswa­lo At­lan­tic Ho­tel. 14. Met die in­skry­wing stem jy in om by die re­ëls te hou. 16. Werk­ne­mers en hul ge­sin­ne van Me­dia24 (SA­RIE se moe­der­maat­skap­py), Tintswa­lo At­lan­tic Ho­tel, Ro­ta­ry, S­terns, Tra­ve­li­te, Bul­ga­ri, Bu­lo­va, Sen­sai, E­le­mis en Re­pet­to en hul re­kla­me­maat­skap­pye mag nie aan die wed­stry­de deel­neem nie. 17. Me­dia24 en dié bor­ge word ge­vry­waar teen al­le ei­se en/of las­te wat ’n wen­ner kan hê weens ska­de/be­se­rings van­weë sy/haar deel­na­me aan die wed­stry­de of be­nut­ting van die pry­se. 18. Af­le­we­ring bin­ne 6 – 8 we­ke is on­der­he­wig aan be­skik­baar­heid van voor­raad ten ty­de van die prys­aan­wy­sing. 19. Die wed­stryd is on­der­he­wig aan die toe­pas­li­ke re­gu­la­sies en wet­te. 20. SA­RIE bied hier­die wed­stry­de as ’n diens vir haar le­sers aan na­mens die Tintswa­lo At­lan­tic Ho­tel, Ro­ta­ry, S­terns, Tra­ve­li­te, Bul­ga­ri, Bu­lo­va, Sen­sai, E­le­mis en Re­pet­to. Bo­ge­noem­de bor­ge voor­sien en is ver­ant­woor­de­lik vir die pry­se.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.