WEDSTRYDREËLS

Sarie Bruid - - Maande -

Bruids­paar van die Jaar (bl. 92), Strooi­mei­sie­rok-wed­stryd (bl. 127), SMS en wen (bl. 128)

1. Die slui­tings­da­tum vir die Bruids­paar van die Jaar-in­skry­wings is 28 Fe­bru­a­rie 2017 om 23.59. Geen laat in­skry­wings sal aan­vaar word nie. Die wen­ner word in ’n la­te­re uit­ga­we van SARIE be­kend ge­maak. Die be­oor­de­laars se beslis­sing is fi­naal en geen ge­sprek of kor­re­spon­den­sie sal daar­oor ge­voer word nie. 2. In­skry­wings moet so­ver moont­lik vol­gens aan­wy­sings op BRUID.SARIE.com ge­doen word. Geen po­sin­skry­wings sal oor­weeg word nie. 3. Paar­tjies wat tus­sen 1 Fe­bru­a­rie 2016 en 28 Fe­bru­a­rie 2017 in Suid-A­fri­ka trou ( 1 Fe­bru­a­rie 2016 en 28 Fe­bru­a­rie 2017 in­ge­sluit) en SA bur­gers is, mag in­skryf. 4. In­skry­wings en fo­to’s word die ei­en­dom van SARIE BRUID. Al­le fo­to’s mag in SARIE, SARIE BRUID en op BRUID.SARIE.com en op dis­kre­sie van DIE RE­DAK­TEUR ge­pu­bli­seer word. 5. Paar­tjies wat nie meer ge­troud is wan­neer die fi­na­le keu­se ge­maak word nie, word ge­dis­kwa­li­fi­seer. As die hu­we­lik ver­brok­kel voor­dat die paar­tjie die pryse ge­bruik, sal hul­le dit ver­beur en die pryse sal aan an­der deel­ne­mers ge­gee word. 6. Wen­ners en fi­na­lis­te moet be­reid wees om af­ge­neem of ver­film te word vir an­der me­di­a­doel­ein­des wat aan hier­die wed­stryd ge­kop­pel is. 7. Wat an­der wed­stry­de be­tref, wen die eer­ste kor­rek­te in­skry­wings wat ont­vang word die pryse (Bruids­paar van die Jaar-in­skry­wings uit­ge­sluit). Die beslis­sing is fi­naal en geen ge­sprek of kor­re­spon­den­sie sal daar­oor ge­voer word nie. 8. Die wen­ners sal te­le­fo­nies ver­wit­tig word en hul na­me sal in ’n la­te­re sta­di­um op BRUID. SARIE.com ver­skyn. 9. Die pryse is nie oor­draag­baar nie en is nie vir kon­tant om­ruil­baar nie. 10. Ver­voer na en van die Sum­mer­fields Ro­se Retre­at & Spa in Ha­zy­view is vir die wen­ners se eie re­ke­ning. 11. Al­le ek­stras wat nie in die prys ge­lys is nie, is ook vir die wen­ner se eie re­ke­ning. 12. Ver­blyf is on­der­he­wig aan be­skik­baar­heid in die Sum­mer­fields Ro­se Retre­at & Spa. Dit sluit die hoog­sei­soen­tye – van 1 Ju­lie 2017 tot 31 Au­gus­tus 2017, van 15 De­sem­ber 2017 tot 15 Ja­nu­a­rie 2018 en Paas­na­week 2018 – uit. 13. Met die in­skry­wing stem jy in om by die re­ëls te hou. 14. Werk­ne­mers en hul ge­sin­ne van Me­dia24 (SARIE se moe­der­maat­skap­py), Sum­mer­fields Ro­se Retre­at & Spa, S­terns, Lux­co, Bus­by, Clarins SA, W­hir­l­pool, Jacoba Clo­thing, Le C­reu­set, S. Ba­cher, In­di­go Brands, Na­tu­re’s Farm, spree, i do box en hul re­kla­me­maat­skap­pye mag nie aan die wed­stry­de deel­neem nie. 15. Me­dia24 en dié bor­ge word ge­vry­waar teen al­le ei­se en/of las­te wat ’n wen­ner kan hê weens ska­de/be­se­rings van­weë sy/haar deel­na­me aan die wed­stry­de of be­nut­ting van die pryse. 16. Afle­we­ring bin­ne 6 – 8 we­ke is on­der­he­wig aan be­skik­baar­heid van voor­raad ten ty­de van die prys­aan­wy­sing. 17. Die wed­stry­de is on­der­he­wig aan die toe­pas­li­ke re­gu­la­sies en wet­te. 18. SARIE bied die wed­stry­de as diens vir haar le­sers aan na­mens die bor­ge. Bg. bor­ge voor­sien en is ver­ant­woor­de­lik vir die pryse.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.