Sarie

DÍT GEBEUR IN JOU BREIN

-

Wanneer jy droom, speel sensasies, emosies, idees en beelde onwillekeu­rig in jou kop af. Die “storie” is chronologi­es en realisties, of abstrak.

“Ons droom meestal in die REM-fase șvinnige oogbewegin­g of Rapid Eye Movementț van slaap wanneer die brein meer aktief is,” sê Peet Vermaak, ’n kliniese neurofisio­loog en stigter van die slaapklini­eke in Mbombela (Nelspruit) en Pretoria. Ons bestee sowat 20% van ons slaaptyd aan droom. Prof. Solms, wat vasgestel het hoe die brein tydens die droomprose­s werk, sê drie breinaktiw­iteite is betrokke: Die frontale lobbe, wat logiese en rasionele denke bepaal, skakel af. Die limbiese stelsel, wat emosies, motivering en outobiogra­fiese geheue beheer, word geaktiveer en inhibisies verdwyn. Die deel aan die agterkant van jou brein, wat verantwoor­delik is vir jou sig- en hoorvermoë, word tot op die vlak van wakkerwees geaktiveer.

Omdat die frontale lobbe afskakel en die beweging van jou ruggraat blokkeer, verander abstrakte denke in konkrete beelde en word werklike aksies met hallusinas­ies vervang.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa