KANSA RE­LAY FOR LI­FE

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad - Tisha S­teyn

Hier­die ge­leent­heid vind jaar­liks plaas en dit is weer sul­ke tyd dié na­week.

RIVERSDAL ’n In­wo­ner van die dorp het ’n mis­sie om ’n vei­li­ge tuis­te vir vroue en kin­ders in nood te skep.

“An­gel Hou­se is my le­wens­droom,” sê Li­li­an Bur­ke, voor­sit­ter van KANSA Riversdal. Sy werk nóú met die po­li­sie saam en doen be­ra­ding by die trau­ma­ka­mer waar­heen slag­of­fers van ge­weld wat ’n saak by die po­li­sie aan­meld of uit ’n huis­hou­ding of ver­hou­ding ver­wy­der word, ty­de­lik ver­wys word. Sy werk ook saam met die ACVV en Kin­der­wel­syn en doen be­ra­ding by sko­le waar ’n on­af­hank­li­ke per­soon se hulp be­no­dig word met kin­ders wat weens moei­li­ke huis­hou­de­li­ke om­stan­dig­he­de on­be­heer­baar is. KANSA-kol­le­ga T­he­re­sa van V­re­den help met dié be­ra­ding. “Ek is be­sig om An­gel Hou­se, ’n nie­re­ge­rings­or­ga­ni­sa­sie son­der wins­be­jag, te re­gis­treer,” sê Bur­ke. Die or­ga­ni­sa­sie se be­lang­rik­ste doel­wit is om ’n tuis­te vir slag­of­fers van ge­weld te skep. “Daar is ’n oor­wel­di­gen­de be­hoef­te aan vei­li­ge hui­se vir kin­ders en vroue. Soms ge­las die hof dat min­der­ja­ri­ge kin­ders on­mid­del­lik weens aan­ran­ding en of sek­su­e­le mis­dry­we ver­wy­der moet word. Hier is vei­li­ge hui­se op die dorp, maar hul­le kan nie die aan­tal ge­val­le han­teer nie. On­langs moes ’n drie­ja­ri­ge weens ge­brek aan ’n ge­skik­te heen­ko­me hier na ’n vei­li­ge tuis­te in ’n buur­dorp ge­neem word.” Vol­gens Bur­ke bly so ’n slag­of­fer­tjie in die vei­li­ge tuis­te tot die si­tu­a­sie tuis ont­lont is en die be­drei­ging ge­neu­tra­li­seer of ver­wy­der is. Sy hoop dat die vei­li­ge huis ook ’n heen­ko­me vir vroue wat slag­of­fers van huis­hou­de­li­ke ge­slags­ge­ba­seer­de ge­weld sal skep. “Tal­le vroue moet ter wil­le van hul eie en dik­wels ook hul min­der­ja­ri­ge kin­ders se vei­lig­heid da­de­lik uit die huis ver­wy­der word. By ’n vei­li­ge tuis­te (shel­ter), soos dié wat reeds in Mos­sel­baai, Ge­or­ge en Knys­na be­staan, word hul­le vir drie maan­de ge­huis­ves ter­wyl hul­le trau­ma­be­ra­ding ont­vang. Hul­le word in­ge­lig oor hul reg­te en ver­wys na in­stan­sies wat kan help met dwel­men drank­ver­sla­wing en MIV/Vigs.” Vol­gens Bur­ke sit tal­le kan­ker­pa­si­ën­te wat van die staats­kli­niek se ver­voer ge­bruik maak om vir kan­ker­be­han­de­ling na Ge­or­ge-, Groo­te S­chuur- en Ty­ger­berg­hos­pi­taal ge­neem word, die he­le nag lank by die kli­niek. “Ek wil graag vir hul­le ’n ge­rief­li­ke plek skep waar hul­le ’n goeie nag­rus kan ge­niet en waar die am­bu­lans hul­le die vol­gen­de og­gend kan kom haal en na be­han­de­ling kan te­rug­bring.” Bo­wen­al wil sy graag sien dat die vei­li­ge tuis­te vir jong of vol­was­se vroue ’n nu­we kans op die le­we bied deur vir hul­le le­wens- en be­roeps­vaar­dig­he­de te gee. As lo­gie­se uit­vloei­sel sal sy graag wil hê die tuis­te moet ook ’n kleu­ter­skool en sop­kom­buis in­sluit. Sy wil ook pro­jek­te be­stuur wat sal help om straat­kin­ders te­rug in die s­kool te kry. “Dit moet ’n 24-uur diens­sen­trum wees waar e­nig­ie­mand in nood kan aan­klop.” Vol­gens Bur­ke is sy op soek na ’n dorps- of plaas­huis of selfs ’n skuur of an­der struk­tuur wat in on­bruik ge­raak het. Sy wil die struk­tuur om­skep in ’n slaap­saal of ka­mers wat vir ’n oor­nag­skui­ling of kort­ter­myn ver­blyf, kom­pleet met kom­buis en bad­ka­mer­ge­rie­we in­ge­rig kan word. E­nig­ie­mand wat kan help word ver­soek om haar by 072 122 2943 te kon­tak.

Li­li­an Bur­ke

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.