TO­TAL LOCK­DO­WN

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad - Tisha S­teyn

RIVERSDAL The num­ber of Co­vid-19 ca­ses ro­se to 709 on Wed­nes­day 25 March, which is an in­cre­a­se of 155 new ca­ses sin­ce Tu­es­day.

In or­der to stop the coro­na vi­rus from spre­a­ding furt­her, P­re­si­dent Cy­ril Ra­map­ho­sa on 23 March an­noun­ced a to­tal lock­do­wn for 21 days. T­his will s­tart at mid­nig­ht on T­hurs­day 26 March and con­ti­nue until 16 A­pril.

The vi­rus and me­a­su­res to con­tain it ha­ve far-re­a­ching con­se­quen­ces for the mu­ni­ci­pa­li­ty, bu­si­nes­ses, the tou­rism in­du­stry, me­di­cal fa­ci­li­ties and the li­ves of or­di­na­ry pe­op­le.

The mu­ni­ci­pa­li­ty has clo­sed do­wn town and com­mu­ni­ty halls, li­bra­ries and mu­seums, as well as spor­ting fa­ci­li­ties and be­a­ches.

Gu­est hou­ses ha­ve al­re­a­dy ta­ken a knock as a re­sult of can­cel­la­ti­on of e­vents, whi­le re­stau­rants and pubs ha­ve suf­fe­red be­cau­se of shor­ter bu­si­ness hours and the re­stricted sa­le of li­quor. Most cof­fee shops and re­stau­rants are pro­vi­ding a­de­qua­te hand sa­ni­ti­zing fa­ci­li­ties.

He­alth and me­di­cal fa­ci­li­ties will re­main o­pen for e­mer­gen­cies on­ly. Per­sons who fit the cri­te­ria for pos­si­ble in­fecti­on ac­cor­ding to the Na­ti­o­nal In­s­ti­tu­te for Com­mu­ni­ca­ble Di­se­a­ses will be tes­ted at cli­ni­cs throug­hout the re­gi­on, but on­ly on pri­or ap­point­ment. Pa­tients will be al­lo­wed to vi­sit doc­tors du­ring the lock­do­wn.

Strict me­a­su­res such as keeping a dis­tan­ce of 1,5m from e­ach ot­her, co­ve­ring the no­se and mouth w­hen sneezing or coug­hing and con­ti­nu­ous sa­ni­ti­zing of hands and sur­fa­ces, are al­so in pla­ce. As a re­sult of pe­op­le trying to pro­tect them­sel­ves, phar­ma­cies ha­ve long sin­ce run out of fa­ce mas­ks and hand sa­ni­ti­zer, but are sel­ling vi­ta­min sup­ple­ments as pe­op­le are trying to boost their im­mu­ni­ty. Phar­ma­cies will re­main o­pen du­ring the lock­do­wn.

Su­per­mar­kets ha­ve gi­ven the as­su­ran­ce that t­he­re are e­nough goods a­vai­la­ble to en­s­u­re the shel­ves are well stoc­ked. No mass buying of, for in­stan­ce, toi­let pa­per is ne­ces­sa­ry.

The p­re­si­dent en­su­red that tho­se in­vol­ved in the pro­ducti­on, dis­tri­bu­ti­on and sup­ply of food are ex­empt of the lock­do­wn. A­gri SA con­fir­med that the a­gri­cul­tu­ral sec­tor is coope­ra­ting with go­vern­ment to en­s­u­re that fresh and ot­her pro­du­ce will be a­vai­la­ble. E­ven in the ca­se of the lock­do­wn, har­ves­ting, pro­ces­sing, dis­tri­bu­ti­on, de­li­very and sa­les of pro­du­ce will con­ti­nue. In ad­di­ti­on, es­sen­ti­al ban­king ser­vi­ces will con­ti­nue and the pu­blic may col­lect their so­ci­al grants from pa­yout points.

RIVERSDAL Die aan­tal be­ves­tig­de ge­val­le van Co­vid-19 het Dins­dag 25 Maart op 709 te s­taan ge­kom - 155 meer as die vo­ri­ge dag.

Die meer­der­heid ge­val­le kom in Gau­teng voor, ge­volg deur die Wes-Kaap, K­waZu­luNa­tal, Vry­staat, M­pu­ma­lan­ga, Noord­wes, Lim­po­po, Oos-Kaap en Noord-Kaap.

Tot Dins­dag is 12 815 men­se vir die vi­rus ge­toets. Die mees­te van die pa­si­ën­te val in die ou­der­doms­groep 31 tot 40 jaar, ge­volg deur 51 tot 60 jaar, 21 tot 30 jaar en 41 tot 50 jaar.

S­treng maat­re­ëls is neer­ge­lê om te voor­kom dat die hoogs aan­steek­li­ke vi­rus ver­sprei. Dit sluit in dat men­se nie na­der as 1,5 m van me­kaar af moet wees nie. Kon­tak met siek men­se moet ver­my word. Nies en hoes in ’n snees­doe­kie of in jou elm­boog om te voor­kom dat die drup­pels deur die lug ver­sprei. Gooi die sne­sie da­de­lik in ’n toe as­blik. Die be­lang­rik­ste is om jou han­de voort­du­rend te rei­nig na jy aan op­per­vlak­ke of geld ge­vat het en om nie aan jou ge­sig te raak nie.

By die mees­te win­kels en diens­ver­skaf­fers waar SuidKaap Forum in­ge­loer het, word daar­op aan­ge­dring dat die be­soe­kers hul han­de moet rei­nig.

By dok­ters se spreek­ka­mers moet jy jou han­de ont­smet wan­neer jy by die wag­ka­mer in­stap en dit ver­laat. Ap­teek-per­so­neel het ge­sê hul­le het steeds nie ge­sigs­mas­kers in voor­raad nie, en in­dien hul­le hand­rei­ni­ger in­kry, vlieg dit van die rak­ke af. Die mees­te men­se koop vi­ta­mien­aan­vul­lings om hul im­muun­stel­sel op te bou.

By som­mi­ge su­per­mark­te wag ’n wer­ker met hand­rei­ni­ger jou in en jy moet jou han­de rei­nig voor jy die win­kel be­tree. Vol­gens ’n win­kel­ei­e­naar word al die kas­sie­re se han­de en toe­rus­ting ook deur­lo­pend ge­rei­nig.

By nie een van die su­per­mark­te wat die koe­rant be­soek het, was leë rak­ke wat op mas­sa-aan­ko­pe dui nie. Die ei­e­naars en be­stuur­ders is te­vre­de dat vol­doen­de voor­raad af­ge­le­wer word om aan klan­te se be­hoef­tes te voor­sien.

A­gri SA het ge­sê die land­bou­sek­tor werk saam met die re­ge­ring om te ver­se­ker dat nood­saak­li­ke en vars land­bou­pro­duk­te voor­sien word. “Die waar­de­ket­tings wat die pro­duk­te daag­liks voor­sien, het die no­di­ge voor­sorg­maat­re­ëls in plek om wer­kers te be­skerm en om voor­raad deur­lo­pend te skuif,” het Chris­to van der R­hee­de, die or­ga­ni­sa­sie se ad­junk­uit­voe­ren­de di­rek­teur ge­sê. “In ge­val van ver­de­re in­per­kings sal die oes, pro­ses­se­ring, ver­sprei­ding, af­le­we­ring en ver­ko­pe van land­bou­pro­duk­te en krui­de­niers­wa­re daar­van vry­ge­stel word.”

Die feit dat eet- en kui­er­plek­ke voor die in­per­king weeks­dae om 18:00 en op Son­dae en o­pen­ba­re va­kan­sie­dae om 13:00 moes sluit, het da­rem ’n on­be­plan­de po­si­tie­we ge­volg ge­had. Vol­gens ao. Al­roy Wind­vo­gel van Hei­del­berg-po­li­sie was Vry­dag­aand die eer­ste in de­ka­des wat daar nie ie­mand vir dronk­be­stuur toe­ge­sluit is nie.

To be on ho­li­day for three weeks is not the sa­me as to stay at ho­me for the sa­me ti­me and not be al­lo­wed to vi­sit anyo­ne, not e­ven your neig­hbours. The im­pact of the na­ti­o­nal lock­do­wn will ha­ve se­ri­ous con­se­quen­ces, but if we all work to­get­her, stand tall and p­le­a­se - don’t ta­ke hands - we will get through t­his tough ti­me. P­ho­to: Wil­ma A­damson

Dié be­sig­heid vra jou om jou han­de te was. Fo­to’s: Tisha S­teyn

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.