POULTRY PROSPECTS WORSE

The Poultry Bulletin - - FRONT PAGE -

Poultry in trou­ble, con­man scams, and flies for food

Arend Kuipers 30 Maart 1946 - 18 Julie 2016

Dit is met leed­wyse en groot hart­seer dat ons al­mal in ken­nis stel van die on­ty­dige af­sterwe van Mnr Arend Kuipers. Die Kuipers fam­i­lie en die Kuipers Group er­vaar ‘n groot ver­lies met die heen­gaan van ‘n uit­son­der­like ikoon en leier­skap­figuur. Arend was ‘n rolmodel vir al­mal wat sy pad gekruis het, in werksver­band asook in sy per­soon­like lewe.

Hy was ‘n pa, oupa, kol­lega en vriend vir al­mal wat hy geken het. Ons wil al­mal die versek­er­ing en rustigheid gee dat die Kuipers Group met hul bestu­urspan on­der lei­d­ing van Charles Le Maitré, die beste sis­teme in plek het om die Kuipers Group na die wense van Arend te bestuur en voort te dryf.

Die struk­ture wat in plek is, bly on­veran­derd en ons doen ‘n beroep op al­mal om daagliks hul deel te doen soos wat van hul ver­wag word. Ons be­dank al­mal byvoor­baat vir hul getroue on­der­s­te­un­ing en vol­ge­houe werk in die ver­band.

Arend se wens sou wees dat el­keen sy of haar by­drae sal lewer en die lewe ten volle moet uitleef. Fi­nale be­grafnis­reëlings sal met­ter­tyd aan al­mal bek­end gemaak word.

God se Liefde is groot. Rus sag Arend Kuipers.¡

Agri Se­cu­ri­tas help boere mis­daad voorkom

Die boerdery gemeen­skappe van Utrecht in Kwazulu-natal, Vaal­harts en Na­mak­wa­land in die No­ord-kaap het pas fi­nan­siële hulp van die Agri Se­cu­ri­tas Trust­fonds ont­vang om deur die aan­wend­ing van teg­nolo­gie, as ‘n bykomende hulp­mid­del, mis­daad in hulle ge­bied te voorkom. Vrys­taat Land­bou se vei­lighei­d­s­lesse­naar wat be­hulp­saam is met die im­pli­menter­ing en koördiner­ing van die lan­de­like beveilig­ing strate­gie is ook fi­nan­sieel on­der­s­teun.

“Die Trust­fonds streef daarna om boerderyge­meen­skappe fi­nan­sieel te help om die mis­daad aanslag teen te werk. Deur die gemeen­skappe te help om hulle vei­ligheid te ver­beter poog die Trust­fonds om ‘n by­drae te maak tot die land­bousek­tor se pro­duk­sie ver­moë om vol­doende voed­sel en ve­sel aan die ver­bruiker beskik­baar te stel en so­doende ook by te dra tot sta­biliteit in die land. Dit is ‘n om­van­gryke taak wat die Trust­fonds op hom neem om boere, plaaswerk­ers en hulle gesinne se vei­ligheid te help ver­beter,” sê fonds voor­sit­ter Japie Grob­ler.¡

Poultry farm in­vest­ments pie in the sky

Sev­eral peo­ple have lost their hard-earned cash by fall­ing vic­tim to a Pre­to­ria-based out­fit that re­cently left their of­fices with­out leav­ing a for­ward­ing ad­dress.

As re­ported in the Sowe­tan, the com­pany used on­line and bill­board ad­ver­tis­ing to lure un­sus­pect­ing peo­ple by promis­ing lu­cra­tive re­turns from poultry farm­ing. One ‘in­vestor’ re­port­edly lost R250,000 with a fur­ther→

two los­ing R50,000 each. Con­sumers who are in­ter­ested in in­vest­ing in poultry oper­a­tions are ad­vised to con­tact the Depart­ment of Agri­cul­ture or SAPA first to check on the le­git­i­macy of oper­a­tions like this be­fore part­ing with their money.¡

Land­boupro­dusente in oor­lew­ingstryd weens die droogte

Agri SA se kan­toor word tans oor­weldig deur ver­soeke vanaf uiters des­per­ate kom­mer­siële en op­komende land­boupro­dusente om droogte­hulp. Ons doen dus ‘n beroep op die ko­r­po­ratiewe sek­tor en al­gemene pub­liek om fi­nan­sieel by te dra tot Agri SA se droogte­hulp­fonds vir die be­fonds­ing van vo­er­pille en die ver­voer daar­van na pro­dusente in nood.

‘n Ander groot prob­leem wat Agri SA on­dervind is dat ‘n toen­e­mende getal hoogs pro­duk­tiewe en suk­sesvolle kom­mer­siële pro­dusente tans sukkel om kop bo wa­ter te hou. Ons doen ‘n beroep op kom­mer­siële banke en agribesighede om maniere te vind om groot­skaalse bankrot­skappe on­der hi­erdie pro­dusente te ver­hoed. Ons vra ook dat die regering hulp ver­leen aan­ge­sien hi­erdie pro­dusente ‘n be­lan­grike rol speel om voed­sel op groot skaal vir die kom­mer­siële mark te pro­duseer.

Dit is ve­ral pro­dusente in dele van die No­ord-kaap, Vrys­taat en No­ord­wes, Ooskaap en Wes-kaap wat ‘n ern­stige kri­sis in die gesig staar en drin­gend fi­nan­siële hulp ben­odig. Hulle kan nie langer bekostig om veevoer aan te koop nie en het nie die nodige kon­tant om hul boerderye aan die gang te hou nie. Boor­gate op baie plase het ook be­gin op­droog en diere is be­sig om te vrek. Plaaswerk­ers en hul gesinne het ook drin­gend hu­man­itêre hulp nodig.¡

Poultry prospects worse than an­tic­i­pated

Prospects con­tained in the in­terim re­sults for the six months to end March 2016 - pub­lished on 16 May 2016 - alerted As­tral share­hold­ers to the neg­a­tive im­pact that high feed costs, poultry im­ports and the weak con­sumer mar­ket would have on the re­sults of the group.

Dur­ing the third quar­ter ended 30 June 2016, the above­men­tioned fac­tors have had a detri­men­tal ef­fect on the re­sults of the group, with the im­pact more se­vere than orig­i­nally an­tic­i­pated.

Feed costs have con­tin­ued to es­ca­late fol­low­ing the im­pact that the drought had on the lo­cal maize crop. This is ex­pected to con­tinue into 2017 un­til pro­jec­tions of a bet­ter maize crop for the new 2016/2017 plant­ing sea­son ma­te­ri­alise.

Dur­ing this pe­riod there were also record lev­els of poultry im­ports, which added to the ex­ist­ing sur­plus of poultry stock in the coun­try. This, to­gether with a con­sumer mar­ket that is un­der pres­sure, re­sulted in down­ward pres­sure on sell­ing prices in or­der to sell the on-go­ing pro­duc­tion of chicken.

Th­ese trad­ing con­di­tions re­sulted in a num­ber of midto large-sized in­de­pen­dent poultry pro­duc­ers hav­ing

se­vere fi­nan­cial dis­tress and are ei­ther cur­rently in the process of clos­ing down their busi­nesses, or are go­ing into busi­ness res­cue.

“As a re­sult of the on-go­ing un­cer­tainty per­tain­ing to th­ese key fac­tors, As­tral can­not give guid­ance of the im­pact on the re­sults for the year at this point in time, but felt that the mar­ket should be made aware of the gen­eral trad­ing con­di­tions in which the group is op­er­at­ing,” said Chris Schutte, As­tral CEO.¡

The flies have it

Fly mag­gots can be used to re­duce or­ganic wastes that are a source of pol­lu­tion and costly to man­age, while si­mul­ta­ne­ously pro­duc­ing a cheap and sus­tain­able source of pro­tein.

Nina Parry, a Masters stu­dent in the Depart­ment of Zo­ol­ogy and En­to­mol­ogy at the Univer­sity of Pre­to­ria, is in­ves­ti­gat­ing the use of fly mag­gots to re­duce or­ganic waste and to process th­ese mag­gots into a pro­tein that can be fed to live­stock and farmed fish. This will re­duce re­liance on ex­pen­sive and un­sus­tain­able pro­tein prod­ucts such as soy­bean meal and fish­meal, while si­mul­ta­ne­ously re­duc­ing prob­lem­atic or­ganic waste prod­ucts.

Parry is cur­rently run­ning ex­per­i­ments with sev­eral fly species that oc­cur nat­u­rally in Gaut­eng to de­ter­mine how well they re­duce swine ma­nure, abat­toir waste or kitchen waste. There­after, the mag­gots will be pro­cessed to de­ter­mine their nu­tri­tional value for use as a feed source for an­i­mals.

When the mag­gots stop feed­ing they can be col­lected, ster­ilised and dried out to pro­duce a type of pro­tein feed suit­able for chick­ens and their an­i­mals. The left­over waste is less pun­gent, pro­duces fewer CO2 and meth­ane emis­sions due to a re­duc­tion in the pres­ence and ac­tiv­ity of bac­te­ria, and can be turned into a rich form of fer­tiliser.¡

im­age source: http://kyknet.dstv.com/

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.