A Page IN TIME

Mei 1953 Die S.A.P.V. Pluimvee Bul­letin Vrys­taatse gedagtes Deur da­jak

The Poultry Bulletin - - CONTENTS -

Ons kon­gres

Ons jaar­likse kon­gres is steeds een van die hoogtepunte in die lewe van ons Verenig­ing. Op die kantroor is die per­son­eel reeds lank van­tevore be­sig met alles vir hi­erdie groot gebeurte­nis in orde te bring en oral in die land vind be­sprek­ings plaas oor die houd­ing wat die ver­skil­lende afgevaardigdes moet in­neem t.o.v. die be­sprek­ingspunte wat op die kon­gres aan die orde ges­tel te word. Bes­liss­ings van dik­wels ver­reik­ende aard word op ons kon­gresse ge­neem, wat die toekoms van die pluimveebedryf sterk kan bein­vloed. Be­lan­grike sake is ook nou weer be­spreek op die kon­gres wat op 21 en 22 April te Port El­iz­a­beth gehou is.

'n Beson­der aan­ge­name en goeie gees het geheers en die ver­gader­ing het on­der die bek­wame lei­d­ing van Prof. Bron­sma vlot ver­loop. Jam­mer dat die aan­tal afgevaardigdes maar be­trek­lik klein was. Va­nuit die Oranje Vrys­taat het alleen die Kroon­stadse Klub 'n afgevaardigde ges­tuur en dit voel as 'n leemte aan dat be­lan­grike plekke soos Bloem­fontein en Beth­le­hem dit moei­lik gevind het om afgevaardigdes te stuur. Gelukkig het die Verenig­ing van Kuiken­lew­er­aars 'n Vrys­tater afgevaardig so­dat daar tog twee per­sone va­nuit die Vrys­taat teen­wo­ordig was. Die Transvaal was goed ver­teen­wo­ordig, maar va­nuit die Weste­like Provin­sie en Natal sou ons ook graag meer afgevaardi­ges teen­wo­ordig wou sien. Ve­ral as be­lan­grike bes­liss­ings ge­neem moet word is dit baie wens­lik dat ons kon­gres ver­teen­vo­ordi­gend moet wees van alle groepe en dele van die land. Miskien kan ons deur mid­del van die "Bul­letin" in die toekoms sterker en drin­gen­der by ons klubs aan­dring om afgevaardigdes te stuur as wat ons gewoond is om te doen.

Ons fi­nan­siële toe­s­tand

By die bestuur van ons Wins- en Ver­lies­reken­ing, soos dit in die Maart Bul­letin gepub­liseer is, blyk dit dat die sur­plus van ons inkom­ste bo ons uit­gawes verlede jaar maar die klein bedrag van £169 be­loop het. Om 'n to­tale reken­ing van oor die £11 000 is hi­erdie wins­bedrag­gie uiters klein. Geen won­der dan ook dat baie afgevaardigdes gevoel het dit nodig is om ver­be­ter­ing aan die kant van die inkom­ste aan te bring. Voorstelle was inge­dien om voor­taan vir die Bul­letin te laat be­taal en om naas die gewone ledegeld van die klubs ook 'n ledegeld in te stel wat di­rek aan ons hoofkan­toor be­taal­baar sou wees. Hi­erdie voorstelle is wel nie aan­ge­neem nie, maar die kon­gres het gevoel dat nog­tans na 'n weg gesoek moet word waar­langs meer ledegeld in­gevorder kan word.

Ledegelde van alle klubs bymekaar, be­loop maar iet­sie oor die £200 per jaar, wat be­laglik laag is as ditverge­lyk word met die di­en­ste wat ons Verening­ing aan sy lede be­wys o.a. deur die gratis toes­tuur van die ''Bul­letin''. Deur die aankoop van hul ben­odighede by ons Verenig­ing dra natu­ur­lik baie lede op 'n in­di­rekte manier by tot die ver­sterk­ing van ons fondse, maar bestud­er­ing van ons fi­nan­siële state laat die vraag ontstaan of ons nie op 'n te kleine winspersen­tasie werk nie en ons ''di­en­safdel­ing vir die lede'' nie eint­lik op 'n ver­lies werk nie, wat goed gemaak moet word uit die by­dra wat ons ont­vang op die verkoop van S.A.P.V. pluimveemengsels. In die komende jaar moet daar ern­stig aandag gegee word hoe ons fondse kan ver­sterk son­der ons di­en­ste in te krimp. Deur die ge­bruik van S.a.p.v.-mengsels en die aankoop van S.a.p.v.kuikenkassies, vo­er­bakke, lêneste ens. kan egter elke lid reeds nou saamhelp aan die ver­sterk­ing van ons fi­nan­siële po­sisie.

B.W.D. En new­cas­tle-siekte

Soos ver­wag kon word het ons van­jaar weer deeg­lik aandag gegee aan die gevare in ver­band met B.W.D. en New­cas­tle-siekte. Oph­eff­ing van bepaalde beperkinge vir sover dit laasge­noemde siekte be­tref, het voor­lopig nog on­wens­lik geblyk. En ook was die kon­gres nie ten gun­ste van oph­eff­ing van die in­vo­erver­bod op pluimvee ens. nie. In ver­band met die New­castle­siekte is bek­lem­toon dat alleen pluimvee wat hi­er­teen geent is op ten­toon­stellings ver­toon mag word. Ons kan egter veilig aan­neem dat teen hi­erdie bepal­ing op baie plekke gesondig word, want ve­ral op die plat­te­land is daar min boere wat teen die New­castle­siekte ent en tog word daar ten­toon­stellings gehou. Die gedagte is ook uit­ge­spreek dat slegs pluimvee van plase wat in die be­sit van die B.W.D.vry­ser­ti­fikaat is, ver­toon mag word. Per­soon­lik is ons egter nie heel­temal hi­er­van seker nie

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.