GFC SPOG MET SER­TI­FIKATE

The Poultry Bulletin - - FRONT PAGE -

Grain Field Chick­ens het pas sy FSSC 22000- en ook sy ISO 22000-ser­ti­fikaat ont­vang. Die FSSC 22000-ser­ti­fikaat word uit­gereik aan maatskap­pye wat vol­doen aan die “Food Safety Man­age­ment Sys­tem” se raamw­erk vir die doel­tr­e­f­fende bestuur van ‘n or­gan­isasie se ve­r­ant­wo­orde­likheid om veilige voed­sel te pro­duseer. Hi­erdie ser­ti­fikaat word deur die in­ter­na­sion­ale Global Food Safety Ini­tia­tive (GFSI) erken en word gebaseer op bestaande Iso-stan­daarde.

Die ser­ti­fikaat gee basies aan ver­bruik­ers die versek­er­ing dat die pro­dukte wat deur die spe­si­fieke pro­dusent ver­skaf word, on­der­w­erp word aan ‘n bestu­urs­telsel wat aan ver­bruik­ersveilige voed­sel sal ver­skaf. Dit maak Grain Field Chick­ens een van die meer as 13 000 or­gan­isas­ies in 140 lande wat so ‘n ser­ti­fikaat ont­vang het.

Die ISO 22000-ser­ti­fikaat word ook toegeken aan pro­dusente wat op voed­selvei­ligheid fokus. Saam met die Ware­ham­groep het GFC in Jan­uarie verlede jaar, ‘n braaikuiken plaas im­ple­menter­ingspro­jek on­twikkel wat die vol­gende as­pekte gedek het stan­daardis­er­ing op alle braaikuiken pro­dusente, doku­menter­ing en vloei van reko­rds, deur­lopende ver­be­ter­ing­shulp­mid­dele, oor­sig van bestuur as­pekte, en ser­ti­fis­er­ing­sou­dit deur Aspi­rata in Ok­to­ber 2016.

Om­dat so baie voed­sel­soorte vandag oor in­ter­na­sion­ale grense in- en uit­gevoer word, is dit uiters nood­saak­lik dat daar ‘n lig­gaam is wat verseker dat ver­bruik­ers veilige voed­sel op hul tafel sit. Met die Isoser­ti­fis­er­ing word ver­bruik­ers on­der an­dere verseker dat die regte riglyne ten op­sigte van voed­selvei­ligheid gevolg word, dat die oor­sprong van die be­stand­dele in die pro­duk nage­spoor kan word en dat die nodige riglyne ten op­sigte van die pro­duk­sie (boerdery), die ver­w­erk­ing, die ver­pakking en die ou­dit en ser­ti­fis­er­ing van die pro­duk noukeurig gevolg is en nagekom word.

GFC is in 2010 as ‘n fil­i­aal van VKB Land­bou ges­tig. Binne twee jaar is ‘n mod­erne,

teg­nolo­gies gevorderde abat­toir in Reitz gebou en het die pro­duk­sieproses be­gin. Vandag word sowat 780 000 hoen­ders per week daar ges­lag. Vir GFC bly die kern­waardes eerlikheid, kom­mu­nikasie en re­spek steeds die hoek­stene van die be­sigheid.

“Ons glo alles in die sakelewe is on­der­han­del­baar, be­halwe gehalte,” sê Sas Kas­sel­man, GFC se besturende di­rek­teur. “GFC wil deur by die basiese be­sighei­ds­be­gin­sels te hou, deur sy gehalte en voed­selvei­lighei­d­s­telsels nog verder te ver­beter, ‘n pro­dusent van voorkeur vir die Suid-afrikaanse mark en ook wêreld­klas word,” sê Kas­sel­man.

Die GFC Abat­toir se pad tot by die ser­ti­fis­er­ing het be­gin met die hulp en in­sette van ‘n kon­sul­tant, VPH Of­fi­cial. Met die eerste gesond­hei­den-vei­ligheid-ou­dit van die maatskappy vroeg in 2013 deur die Departe­ment van Land­bou was daar vyf bladsye met punte waar GFC nié vol­doen het aan die stan­daarde nie, wat ‘n telling van skaars 70% gegee het.

Met die eerste In­tertek Fsaou­dit in die mid­del van 2013, het GFC ‘n telling van 80,8% gekry met 54 klein en nege groot bevin­d­ings. Sed­ert­dien word die telling jaar­liks hoër en die prob­leme elke jaar al min­der met hi­erdie ou­dit.

Vroeg in 2016 het In­tertek ‘n FSSC 22000 Fase 1-ou­dit ge­doen. In die mid­del van die jaar is ‘n Fase 2-ou­dit uit­gevoer waarna In­tertek die abat­toir aan­beveel het vir die FSSC 22000-ser­ti­fis­er­ing.

Ty­dens die ser­ti­fikaat­ser­e­monie is dank uit­ge­spreek teenoor al die rol­spel­ers wat meegew­erk het om hi­erdie prestasie te be­haal. Die vol­gende per­sone is uit­geson­der hoewel el­keen van die per­son­eellede ‘n waarde­volle by­drae gelewer het om die ser­ti­fis­er­ing te bereik: Sas Kas­sel­man, (besturende di­rek­teur van VKB Bedrywe), Theo van Strijp (hoof­bedryfs­beampte), An­dré Botha (op­era­sionele bestu­ur­der van die abat­toir) en Ben Grob­ler (op­era­sionele bestu­ur­der: Agri Farms). Dank is ook uit­ge­spreek teenoor Ecow­ize FSMS kon­sul­tant (Le­rina Bas­son), Ware­ham Group (Mike Camp­bell, Mor­gan Goven­der en Marga Wes­sels), In­tertek & Aspi­rata Ou­di­teure (Nel­lie Prinsloo, Rika Kemp, Wilna Burger en Hantie Pien­aar). Die vol­gende mense is ook eervol ver­meld: Adol­phina Mo­jatau, Ouma Moloi, Nelisewe Mve­lase en Mar­il­ize Alexan­der.¡

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.