Bakhala bayazithulisa abakwa-Life­Line

Zululand Eyethu - - NEWS • IZINDABA -

Muzi Zin­c­ume BASABHONGA em­swanini abasebenzi bakwa-Life­Line Zu­l­u­land ngoku­lahlekelwa ngu­sonhlalakahle, uMnuz. Trust Chipunha. UChipunha ug­wazwe yizigebengu oku­so­lakala ukuthi bez­im­bamba inkunzi eM­pan­geni kusihlwa ngoLwe­siHlanu ol­wed­lule. Uh­laselwe ngaba­solwa aba­bili abafike ba­funa umakhalekhukhwini wakhe ngenkani, maqede ba­funa ne­sikhwama sakhe, nokuthe uma en­qaba naso base be­mg­waza en­tanyeni nasemh­lane. Ube es­e­phuthun­y­iswa es­ib­hedlela eNg­welezane, nokuy­i­lapho afike washon­ela khona.

Ushone nge­muva kokulinda ama­hora ay­isih­lanu, ukuthi aphuthun­y­iswe kohlinzwa kwesinye sez­ib­hedlela eThek­wini. Omunye wabasebenzi ebe­sebenza noMnuz. Chipunha, uNksz. Nompilo Ma­phu­mulo, uthe kusen­z­ima ukukholwa yilesi sigameko.

‘Ube­wum­sebenzi oz­imisele ngendlela ey­isi­manga, ehlonipha, futhi ezitho­bile.

‘Um­sebenzi wakhe ubuzikhu­lumela wona, futhi es­eben­zisana kahle nawo wonke umuntu.

‘Ube­nenhliziyo emnene, futhi ube­nakekela bonke abalin­gani bakhe em­seben­zini,’ kubeka uNksz. Ma­phu­mulo.

Uc­haze umufi njen­go­muntu os­ebenze kakhulu nom­phakathi wase-Mel­moth, namapheth­elo ebam­bisene no­munye wabasebenzi uNksz. Ntombiyenkosi Mz­imela.

‘Bob­a­bili be­be­fundisa umphakathi ngob­ubi bokuh­lukumezana nod­lame, aphinde abe ngumeluleki ku­labo ebe­bey­izisulu zod­lame.

‘Njen­gosonhlalakahle obetshwalwe esikhung­weni samaphoy­isa ase-Mel­moth, okuy­i­lapho ebe­seben­zisana khona nentsha eyikhut­haza ukuthi iziphathe kahle, ebuye ayinikeze nethemba lem­pilo.

‘Ube­buye aseben­zisane kakhulu no-Con­sta­ble Khu­malo wasemaphoy­seni e-Mel­moth, ebuye futhi aseben­zisane nosonhlalakahle be­hho­visi lezokuThuthuk­iswa Kom­phakathi,’ kubeka uNksz. Ma­phu­mulo.

UNksz. Ma­phu­mulo uqhube wathi uChupunha ubeyin­doda ekhol­wayo, ebih­lala ima­math­eka njalo.

‘Siyakhal­isana kakhulu nom­n­deni wakhe, si­bonga in­dlela abakhulise ngayo. Si­bonga noNku­lunkulu ukusipha ithuba lok­wazana naye, futhi siku­jab­ulele nokusebenza naye,’ kubeka uNksz. Ma­phu­mulo.

Okhu­lumela amaphoy­isa uKpt. Mbon­geni Md­lalose uthe amaphoy­isa aseM­pan­geni aphenya icala lokubu­lala, kanti akuk­a­boshwa muntu.

Sad death of Life­Line so­cial worker

USonhlalakahle, uMnuz Trust Chipunha on­gasekho

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.