La Razón (Madrid) - A Tu Salud

HO­ME­NA­JE A LOS SA­NI­TA­RIOS HO­ME­NA­JE A LOS SA­NI­TA­RIOS

-
 ?? ??
 ?? ?? Hum­ber­to Ar­nés y Mar­tín Se­llés
Hum­ber­to Ar­nés y Mar­tín Se­llés
 ?? ?? Ana Pe­llín Ca­re­llen
Ana Pe­llín Ca­re­llen
 ?? ?? Ger­mán Pe­ces-Bar­ba, Car­los Andrés Ji­mé­nez y Se­gis­mun­do So­lano
Ger­mán Pe­ces-Bar­ba, Car­los Andrés Ji­mé­nez y Se­gis­mun­do So­lano
 ?? ?? Ana Ló­pez Ca­se­ro, Raquel Mar­tí­nez, Se­ra­fín Ro­me­ro y Ro­sa Arro­yo
Ana Ló­pez Ca­se­ro, Raquel Mar­tí­nez, Se­ra­fín Ro­me­ro y Ro­sa Arro­yo
 ?? ?? Fran­cis­co Sans y Lau­ra Cas­te­blan­co
Fran­cis­co Sans y Lau­ra Cas­te­blan­co
 ?? ?? Eduar­do Ló­pez Puer­tas y Raúl Díez
Eduar­do Ló­pez Puer­tas y Raúl Díez
 ?? ?? Mar­ta Ro­bles
Mar­ta Ro­bles
 ?? ?? Te­re­sa Vi­dán y Jo­sé Au­gus­to Na­va­rro
Te­re­sa Vi­dán y Jo­sé Au­gus­to Na­va­rro
 ?? ?? Isa­bel Díaz Ayu­so, En­ri­que Ruiz Es­cu­de­ro, Fran­cis­co Mar­huen­da, Fran­cis­co Hi­ral­do, Ser­gio Alon­so y Andrés Na­va­rro an­tes de co­men­zar el even­to
Isa­bel Díaz Ayu­so, En­ri­que Ruiz Es­cu­de­ro, Fran­cis­co Mar­huen­da, Fran­cis­co Hi­ral­do, Ser­gio Alon­so y Andrés Na­va­rro an­tes de co­men­zar el even­to
 ?? ?? Juan Jor­ge Po­ve­da, Ali­cia He­rre­ro, Isa­bel Díaz Ayu­so, Raquel Ca­sa­do y Luis Gon­zá­lez
Juan Jor­ge Po­ve­da, Ali­cia He­rre­ro, Isa­bel Díaz Ayu­so, Raquel Ca­sa­do y Luis Gon­zá­lez
 ?? ?? En­ri­que Ruiz Es­cu­de­ro, Fran­cis­co Hi­ral­do, Ma­nuel To­rres, Andrés Na­va­rro, Ser­gio Alon­so y Gon­za­lo Guz­mán
En­ri­que Ruiz Es­cu­de­ro, Fran­cis­co Hi­ral­do, Ma­nuel To­rres, Andrés Na­va­rro, Ser­gio Alon­so y Gon­za­lo Guz­mán
 ?? ?? Jor­ge Huer­tas Co­lo­mi­na, di­rec­tor ge­ne­ral de Oxi­me­sa, en­tre­gó a la pre­si­den­ta de la Co­mu­ni­dad de Ma­drid, Isa­bel Díaz Ayu­so, una do­na­ción de ma­te­rial sa­ni­ta­rio que cons­ta de 25 con­cen­tra­do­res de oxí­geno y de cin­co res­pi­ra­do­res pa­ra las UCIS
Jor­ge Huer­tas Co­lo­mi­na, di­rec­tor ge­ne­ral de Oxi­me­sa, en­tre­gó a la pre­si­den­ta de la Co­mu­ni­dad de Ma­drid, Isa­bel Díaz Ayu­so, una do­na­ción de ma­te­rial sa­ni­ta­rio que cons­ta de 25 con­cen­tra­do­res de oxí­geno y de cin­co res­pi­ra­do­res pa­ra las UCIS
 ?? ?? Ele­na Gra­cia, Cris­ti­na Gra­na­dos y Ma­ri­cruz Mar­tín
Ele­na Gra­cia, Cris­ti­na Gra­na­dos y Ma­ri­cruz Mar­tín
 ?? ?? Fran­cis­co Fer­nán­dez, Ser­gio Alon­so y Ri­qui Vi­lla­rroel
Fran­cis­co Fer­nán­dez, Ser­gio Alon­so y Ri­qui Vi­lla­rroel
 ?? ?? Án­gel de Benito, Mar­ta Vi­lla­nue­va, Mar­ga­ri­ta Al­fon­sel y Juan Abar­ca
Án­gel de Benito, Mar­ta Vi­lla­nue­va, Mar­ga­ri­ta Al­fon­sel y Juan Abar­ca
 ?? ?? Da­vid San Cris­tó­bal, Julio An­co­chea y Jor­ge Huer­tas Co­lo­mi­na
Da­vid San Cris­tó­bal, Julio An­co­chea y Jor­ge Huer­tas Co­lo­mi­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain