LA ME­JOR CO­SE­CHA DE LA TEM­PO­RA­DA

Nues­tros crí­ti­cos y una se­lec­ción de per­so­na­li­da­des del mun­do de la cul­tu­ra y del es­pec­tácu­lo re­co­mien­dan un tí­tu­lo pa­ra es­tos días

ABC - Cultural - - Portada -

LA ELEC­CIÓN DE LOS ES­PE­CIA­LIS­TAS.

An­drés Amo­rós Ga­briel Al­biac Luis Al­ber­to de Cuen­ca Fer­nan­do Cas­tro Die­go Doncel Lau­ra Fe­rre­ro Ro­dri­go Fre­sán Juan I. Gar­cía Gar­zón Ar­tu­ro Gar­cía Ra­mos Pe­dro G. Cuar­tan­go Juan Gó­mez Ju­ra­do Jai­me G. Mo­ra Ri­car­do Gar­cía Cár­cel An­drés Ibá­ñez Juan Án­gel Ju­ris­to Ma­nuel Lu­ce­na Gi­ral­do Juan Mal­par­ti­da Inés Mar­tín Ro­dri­go Mer­ce­des Mon­many César An­to­nio Mo­li­na Jo­sé Ma­ría Po­zue­lo Fer­nan­do R. Lafuente Ig­na­cio S. Cá­ma­ra Ma­ri­na San­mar­tín Jai­me Si­les

¿QUÉ COM­PRA­RÁN EN LA FE­RIA?

Íñi­go Mén­dez de Vi­go Fé­lix de Azúa M. Bor­ja-Vi­llel César Bran­don Er­nes­to Ca­ba­lle­ro Ro­dri­go Cor­tés Mi­guel del Ar­co Ire­ne Es­co­lar Il­de­fon­so Fal­co­nes Eva G. Sáenz de Ur­tu­ri Luz Ga­bás Gonzalo Gi­ner E. Gu­tié­rrez Ca­ba Bo­ris Izaguirre Ja­vier Mo­ro El­vi­ra Na­va­rro Pe­pón Nie­to Bor­ja O. de Gon­dra Jo­sé Sa­cris­tán Fer­nan­do Sa­va­ter Ja­vier Sie­rra Car­los So­be­ra Fer­nan­do Te­je­ro

«JAR­DI­NES V», DE ALI­CIA MAR­TÍN. PIE­ZA DE SU EX­PO­SI­CIÓN PA­RA LA GA­LE­RÍA LU­CÍA MEN­DO­ZA, DE MA­DRID

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.