4: Com­par­te el do­cu­men­to

Android Magazine Extra - - Primeros pasos -

Pul­sa en el icono “Com­par­tir”, en la par­te in­fe­rior de la pan­ta­lla. Tras ele­gir el for­ma­to del ar­chi­vo, lue­go po­drás ele­gir la vía pa­ra com­par­tir­lo. Po­drás en­viar el do­cu­men­to a tra­vés de una va­rie­dad de mé­to­dos: Gmail, Twit­ter, Pi­ca­sa, Drop­box, What­sApp, Dri­ve...

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.