Ac­ti­va un per­fil

Android Magazine - - TUTORIALES -

Cuan­do ha­yas aca­ba­do, guar­da el per­fil. Pue­des ac­ti­var­lo cuan­do ne­ce­si­tes aho­rrar ener­gía man­te­nien­do pul­sa­do el bo­tón de en­cen­di­do y eli­gien­do el per­fil en la lis­ta. Tam­bién pue­des crear un dis­pa­ra­dor del per­fil pa­ra que se ac­ti­ve so­lo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.