BeautyProf

URIAGE

Esen­cia de Agua Ilu­mi­na­do­ra

-

Es­te con­cen­tra­do de agua ter­mal hi­dra­tan­te in­fun­de a la piel la can­ti­dad y la do­sis co­rrec­ta de ele­men­tos esen­cia­les pa­ra su lu­mi­no­si­dad, vi­ta­li­dad y be­lle­za. Un tra­ta­mien­to sim­ple que au­men­ta los be­ne­fi­cios hi­dra­tan­tes y re­pa­ra­do­res del Agua Ter­mal de Uriage.

 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain