FI­CHA TÉC­NI­CA

Bike - - MICRO TEST -

[CA­RAC­TE­RÍS­TI­CAS] Nai­lon H/T 210D do­ble R/S. Ca­pa­ci­dad de car­ga: 20 li­tros. Di­men­sio­nes: Lar­go: 53 cm. An­cho: 29 cm. Al­to: 15 cm. [OP­CIO­NES] Ta­lla úni­ca. [PE­SO] 1.233 gra­mos. [PRE­CIO] 158,90€. [ IN#O] BM SMLOQB@E P@LQQ ?JPMLOQB@E BP TTT P@LQQ PMLOQP @LJ

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.