DEPARTURE ONE,

CA­RA­VA­NA Y YA­TE

Car and Driver (Spain) - - PLANETA MOTOR -

La fir­ma Ca­ra­van­boat ha crea­do es­ta com­bi­na­ción úni­ca de ca­ra­va­na y bar­co, com­ple­ta­men­te na­ve­ga­ble. Pue­de ser re­mol­ca­do con un vehícu­lo nor­mal y lle­va un mo­tor fue­ra bor­da, ade­más de pa­ne­les so­la­res en el te­cho.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.