CLA­SI­FI­CA­CIO­NES

Ciclismo a Fondo - - BICI SPORT -

ETA­PAS

1ª 1º Rohan Lan­gnau Den­nis im Em­men­tal, (Bah­rain-Me­ri­da) 9,5 km 10’50’’ (C.R.I.) 2º 3º Ma­ciej Mi­chael Bod­nar Matt­hews (Bo­ra-Hans­grohe) (Team Sun­web) m.t. a 1’’

2ª im Lan­gnau Em­men­tal, im Em­men­tal-Lan­gnau 159,6 km 1º Luis León Sán­chez (As­ta­na Pro Team) 4h.01’21’’

2º Pe­ter Sa­gan (Bo­ra-Hans­grohe) a 6’’ 3º Mat­teo Tren­tin (Mit­chel­ton-Scott) m.t. 3ª Fla­matt-Mur­ten, 162,3 km 1º Pe­ter Sa­gan (Bo­ra-Hans­grohe) 3h.39’25’’ 2º Elia Vi­via­ni (De­ceu­ninck-Quic­kS­tep) m.t. 3º John De­gen­kolb (Trek-Se­ga­fre­do) m.t. 4ª Mur­ten-Ar­les­heim, 163,9 km 1º Elia Vi­via­ni (De­ceu­ninck-Quic­kS­tep) 3h.46’02’’ 2º Mi­chael Matt­hews (Team Sun­web) m.t. 3º Pe­ter Sa­gan (Bo­ra-Hans­grohe) m.t. 5ª Mün­chens­tein-Ein­sie­deln, 177 km 1º Elia Vi­via­ni (De­ceu­ninck-Quic­kS­tep) 4h.18’26’’ 2º Pe­ter Sa­gan (Bo­ra-Hans­grohe) m.t. 3º Jas­per Stuy­ven (Trek-Se­ga­fre­do) m.t. 6ª Ein­sie­deln-Flum­ser­berg, 120,2 km 1º Ant­wan Tol­hoek (Jum­bo-Vis­ma) 2h.43’34’’ 2º Egan Ber­nal (Team Ineos) a 17’’ 3º François Bi­dard (Ag2r La Mon­dia­le) a 24’’ 7ª Quar­ten-Pa­so de San Go­tar­do, 216,6 km 1º Egan Ber­nal (Team Ineos) 5h.37’40’’ 2º Do­me­ni­co Poz­zo­vi­vo (Bah­rain-Me­ri­da) a 23’’ 3º Rohan Den­nis (Bah­rain-Me­ri­da) m.t. 8ª Goms-Goms, 19,2 km (C.R.I.) 1º Yves Lampaert (De­ceu­ninck-Quic­kS­tep) 21’58’’ 2º Kas­per As­green (De­ceu­ninck-Quic­kS­tep) a 5’’ 3º So­ren Kragh An­der­sen (Team Sun­web) a 10’’ 9ª Goms-Goms, 144,4 km 1º Hugh Carthy (EF Edu­ca­tion First) 3h.01’49’’ 2º Rohan Den­nis (Bah­rain-Me­ri­da) a 1’02’’ 3º Egan Ber­nal (Team Ineos) m.t.

GE­NE­RAL FI­NAL

1º Egan Ber­nal (Team Ineos) 27h.43’10’’ 2º Rohan Den­nis (Bah­rain-Me­ri­da) a 19’’ 3º Patrick Kon­rad (Bo­ra-Hans­grohe) a 3’04’’ 4º Tiesj Be­noot (Lot­to-Sou­dal) a 3’12’’ 5º Jan Hirt (As­ta­na Pro Team) a 3’13’’ 6º Si­mon Spi­lak (Ka­tus­ha-Al­pe­cin) a 3’48’’ 7º Do­me­ni­co Poz­zo­vi­vo (Bah­rain-Me­ri­da) a 4’14’’ 8º Car­los Be­tan­cur (Mo­vis­tar Team) a 4’35’’ 9º En­ric Mas (De­ceu­ninck-Quic­kS­tep) a 4’53’’ 10º Ni­co­las Ro­che (Team Sun­web) a 5’27’’

Re­gu­la­ri­dad: Pe­ter Sa­gan (Bo­ra-Hans­grohe) Mon­ta­ña: Hugh Carthy (EF Edu­ca­tion First) Me­jor Jo­ven: Egan Ber­nal (Team Ineos)

Por Equi­pos: Mo­vis­tar Team

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.