XXV Cir­cui­to Cicloturis­mo Ciclismo a Fon­do

Ciclismo a Fondo - - USUARIO -

FE­CHA MAR­CHA

18/07/20 XXIX La Mi­guel In­du­rain 09/08/20 XLIII Vol­ta als Ports d’An­do­rra 06/09/20 VII Mus­sa­ra Reus

13/09/20 XXXII M. C. Bil­bao-Bil­bao 13/09/20 VI La Pu­ri­to An­do­rra

19/09/20 VI M. C. La In­do­ma­ble 20/09/20 XXVI C. C. Puer­tos Es­me­ral­da 20/09/20 VII M. C. Las Ho­ces

26/09/20 X M. C. Al­ber­to Con­ta­dor 03/10/20 XVII M. C. Las 4 Ci­mas 04/10/20 III M. C. Ou­ren­se Stra­de Ter­mal 10/10/20 XI Ma­llor­ca 312

OR­GA­NI­ZA­DOR K1T

A.C. An­do­rra­na

Win Sports

Bi­deBi­ke

Sprint Club An­do­rra C.C. Ber­ja

Na­va 2000

C.D. Las Ho­ces

312 Bi­ke & Tours

U.C. Mar­tí­nez Oli­ver Ou­ren­se Stra­de Ter­mal 312 Bi­ke & Tours

LO­CA­LI­DAD Vi­lla­va

La Mas­sa­na

Reus

Bil­bao

Sant Ju­lià de Lò­ria Ber­ja

Na­va

Ve­ga­cer­ve­ra

Oli­va

Gér­gal

Lo­bios

Pla­ya de Mu­ro

PRO­VIN­CIA Na­va­rra An­do­rra Ta­rra­go­na Viz­ca­ya An­do­rra Al­me­ría As­tu­rias

León

Va­len­cia Al­me­ría Ou­ren­se Ba­lea­res

WEB lain­du­rain.com vol­taals­ports.com mus­sa­racy­cling.com/even­tos/mus­sa­ra-reus bil­bao­bil­bao.com pu­ri­to­ro­dri­guez.com lain­do­ma­ble.es na­va2000.com club­de­por­ti­vo­las­ho­ces.com mar­chaal­ber­to­con­ta­dor.com las4ci­mas.com ou­ren­ses­tra­de­ter­mal.com ma­llor­ca312.com

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.