Far­ma­cias

Diario de Noticias (Spain) - - Al Día Vecinos -

No­ta: Fue­ra del ho­ra­rio or­di­na­rio, el far­ma­céu­ti­co dis­pen­sa­rá los me­di­ca­men­tos pres­cri­tos en receta mé­di­ca en la que el fa­cul­ta­ti­vo ha­rá cons­tar la men­ción “ur­gen­te”.

FAR­MA­CIAS 24 HO­RAS 365 días al año

Pam­plo­na. Mar­fil García. C/ Yanguas y Mi­ran­da, 17. Erri­pa­ga­ña. Ba­lles­te­ros Morales. Ave­ni­da Erri­pa­ga­ña, 24.

Nue­vo Ar­ti­ca. Agua­do Me­nén­dez. C/ Ma­dres de la Pla­za de Ma­yo, 32.

Men­de­bal­dea. Me­nén­dez García. C/ Irun­la­rrea, 19.

PAM­PLO­NA Y CO­MAR­CA 10 a 21 h.

Arria­zu Aran­ce­ta. Av­da. Ba­yo­na, 37.

Ba­rri­car­te Asiáin. C/ Ma­ría La­cun­za, 51.

Men­de­bal­dea. Me­nén­dez García. C/ Irun­la­rrea, 19.

Itu­rra­ma. Aldana-aldana. C/ Pe­dro I, 12.

Pam­plo­na. Cas­te­llot Are­che­de­rra. C/ Cha­pi­te­la, 4.

Be­rrio­zar. Díaz García. C/ Ka­le­be­rri, 16.

Bur­la­da. Úriz Pe­mán. C/ Ron­da de las Ven­tas, 11. Ba­lles­te­ros Morales. Ave­ni­da Erri­pa­ga­ña, 24.

PAM­PLO­NA Y CO­MAR­CA 21 A 10 H.

Mar­fil García. C/ Yanguas y Mi­ran­da, 17.

Me­nén­dez García. C/ Irun­la­rrea, 19.

Agua­do Me­nén­dez. C/ Ma­dres de la Pla­za de Ma­yo, 32.

Ba­lles­te­ros Morales. Ave­ni­da Erri­pa­ga­ña, 24.

RES­TO DE NA­VA­RRA

Tu­de­la. Her­nán­dez Sahu­qui­llo. C/ Juan An­to­nio Fer­nán­dez, 39.

Es­te­lla. Torres Eche­ve­rría. C/ Es­poz y Mina, 1. Ba­rrio de San Miguel.

Mu­niáin de la So­la­na. Pé­rez Agui­rre. C/ Ma­yor, 35 bajo. Al­tsa­su / Al­sa­sua. La­rum­be­gar­cía. Pla­za Zu­ma­la­cá­rre­gui, 1.

Et­xa­rri Ara­natz. Ba­cái­coa Or­ma­zá­bal. C/ Bu­run­da­bi­de, 3.

Erro. Urroz Lo­res. C/ San Es­te­ban, 80.

San­güe­sa. San­chís Rodrigo. C/ En­ri­que de La­brit, 56.

La­rra­ga. Osa­ba Arellano. Ctra. de Es­te­lla, 6.

Ta­fa­lla. Zu­bi­ri Ayerra. Av­da. Ba­ja Na­va­rra, 9.

Cor­tes. Ru­bio Frade. C/ San Miguel, 4 (Jun­to con­sul­to­rio mé­di­co).

Pi­ti­llas. Ji­mé­nez Obis. C/ El Sol, 53.

Co­re­lla. Fer­nán­dez Sáenz. C/ Lau­rel, 3.

Sun­bi­lla. Igle­sias Dia­go. C/ Ma­yor, s/n. Be­ra. Sanz Go­ya. C/ Bi­da­soa, 14 bajo.

Eli­zon­do. Itu­rral­de Al­cor­ta. C/ Santiago, s/n.

Leit­za. Cam­pos Men­do­za. C/ El­ba­rren, 52.

Ez­ca­roz. Vi­cen­te Co­lla­do. C/ Ro­cha­pea, 2.

Lo­do­sa. Mar­tí­nez Gu­rrea. Av­da. Dipu­tación Fo­ral, 8.

An­do­si­lla. Mo­reno Mar­tí­nez. C/ Hi­la­rión Es­la­va, 10.

Los Ar­cos. Az­co­na Be­gui­ris­tain. Pl. Co­so, s/n.

Fal­ces. Novoa Ma­rot­ta. Av­da. del Sal­va­dor, 5.

Mu­ru­zá­bal. Pé­rez Tru­ji­llo. C/ Eu­na­te, 4.

Ar­gue­das. Sa­ma­nes Sas­tre. Pl. San Miguel, 4.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.