Alde Zaha­rra, bi­zi­to­ki?

Diario de Noticias (Spain) - - Pamplona Vecinos - POR En­ri­ke Diez de Ul­zu­rrun

Zen­bai­ten irit­ziz, tu­ris­moa du­gu arazo na­gu­sia Alde Zaha­rrean: ka­rri­kak jen­dez le­po, tu­ris­ten­da­ko et­xe­bi­zit­zak no­nahi, eta ho­rrek da­kar­tzan on­do­rioak: ge­ro eta ga­res­tia­goa et­xea erren­tan har­tzea eta eros­tea. Jen­de gut­xia­gok da­ra­bil, or­dea, ber­tze­la­ko go­goe­ta­gaia. Ai­tor­tu­rik ere egun­go tu­ris­mo ere­mua eta bi­la­kae­ra kez­ka­ga­rriak di­re­la, afe­ra na­gu­sia ber­tze­la­koa da; hots, gu­re ka­rri­kak jen­dez mu­ku­ru dau­de bai, bai­na na­gu­si­ki, he­men­go jen­deak be­rak era­gin­da. Izan ere, Iru­ñe­ko jen­deak har­tzen di­tu San Ni­ko­las, Ko­me­dias, Es­ta­fe­ta, Te­je­ria eta Na­ba­rre­ria, as­te­ro, as­tean hi­ruz­pa­lau egu­nez, goi­ze­ko or­du txi­kie­ta­raino; ez tu­ris­tek, or­dea. Ta­ba­koa­ri bu­ruz­ko le­gea in­da­rrean sar­tu ze­ne­tik, pla­za du­gu po­teo to­ki; ez, ta­ber­na bar­neal­dea. Os­ta­la­rit­zak bul­ka­tu­rik, gai­ne­ra, or­tze­gu­na ere pa­rran­da egun bihur­tu zai­gu, eta ai­pa­tu ka­rri­ke­tan eta in­gu­ru­koe­tan ne­kez egin dai­te­ke lo biha­ra­mu­nean lan egi­te­ra joa­te­ko. San­fer­mi­ne­ta­ko gau­rik jen­det­sue­nean baino zi­kin­ke­ria han­dia­goa me­ta­tu­rik es­nat­zen di­ra in­gu­ru ho­riek guz­tiak; pi­xa-urri­na, ali­ma­le­koa. Az­ken or­tzi­ral goiz­na­ba­rra, le­ku­ko.

Bi­zit­za osoa au­zo­gin­tzan ari­tu di­re­nak go­go­tik saiat­zen ari di­ra ho­ri guz­tia age­rian jar­tzen, bai­na ez zaie ja­ra­mon han­di­rik egi­ten, erra­za­goa bai­ta be­ti errua kan­po­ta­rra­ri bo­tat­zea (tu­ris­ta­ri, hain zuen ere). Alde Zaha­rre­tik ber­tze au­zo bat­zue­ta­ra et­si­tu­rik bi­zit­ze­ra alde egi­ten du­ten gehie­nek ere ho­ri­xe na­bar­men­tzen du­te, bi­zi ezi­na. Po­teo ere­du be­rria­ren on­do­rioz, de­na bai­ta za­ra­ta; de­na, zi­kin­ke­ria, eta ta­ber­ne­ta­ko mu­si­ka, gor­ga­rria zi­nez. San Ni­ko­las, Ko­me­dias eta Es­ta­fe­ta fes­ta egi­te­ko to­kiak di­ra. Na­ba­rre­ria, gai­ne­ra, pro­tes­ta egi­te­ko to­kia ere bai. Ez, or­dea, bi­zi­to­ki. Ar­gi da­go, gai­ne­ra, afe­ra ho­rrek egun­be­te ere ez lu­kee­la irau­nen Kar­los Iii.ean. Bi­ga­rren le­geal­diak mol­da­tu­ko ahal du lehen­bi­zi­koak kon­pon­du ez due­na! ●

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.