Diario de Noticias (Spain)

Et­xa­lar­ko Kul­tur Egu­nak abia­tu­ko di­ra or­tzi­ra­lean

-

ET­XA­LAR – Urria­ren 16tik 23ra hi­ru eki­tal­di an­to­la­tu di­tu Et­xa­lar­ko Eus­ka­ra Bat­zor­deak. Mak­sim ma­goa ari­ko da or­tzi­ra­lean, 11.15ean, es­ko­la­ko umeen­tzat. La­run­ba­tean, Oihan Ve­gak Eus­ka­ño­li­tis. Zer­ga­tik prak­ti­kat­zen du­gu se­xua eus­ka­raz? ba­ka­rriz­ke­ta es­kai­ni­ko du kul­tur et­xean 19.30ean. Bu­kat­ze­ko, urria­ren 23an Eus­ka­ral­dia. Aho­bi­zi eta be­la­rri­prest tai­le­rra an­to­la­tu du­te kul­tur et­xean 19:00etan. Eki­tal­di guz­tie­tan sar­tzen ahal den jen­de ko­pu­rua mu­ga­tua iza­nen da, osa­sun egoe­ra de­la eta.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain