Ca­lien­te jor­na­da con tres der­bis en los que pue­den sal­tar chispas

El eu­ro­pa re­ci­bi­rá al sant an­dreu en un duelo de his­tó­ri­cos

Diario La Grada - - FUTBOL CATALÀ. LA JORNADA - R. M. BAR­CE­LO­NA

La jor­na­da de Ter­ce­ra se pre­sen­ta es­pe­cial­men­te atrac­ti­va al con­tar con tres due­los de ri­va­li­dad. Por his­to­ria, in­dis­cu­ti­ble­men­te el Eu­ro­pa-Sant An­dreu es el que aca­pa­ra ma­yor pro­ta­go­nis­mo. Ade­más, el Prat, se­gun­do, re­ci­bi­rá al Sant­fe­liuenc en el duelo del Baix Llo­bre­gat, mien­tras que el Reus B re­ci­bi­rá a la Po­bla en el duelo ta­rra­co­nen­se en­tre los dos fi­lia­les de los equi­pos ca­ta­la­nes de Se­gun­da.

Si bien la ma­yo­ría de los úl­ti­mos der­bis en­tre los dos his­tó­ri­cos equi­pos de Bar­ce­lo­na han aca­ba­do en ta­blas, en es­ta oca­sión el Eu­ro­pa pa­re­ce par­tir con cier­ta ven­ta­ja. No so­lo es­tá me­jor cla­si­fi­ca­do, sino que el Sant An­dreu, fí­si­ca­men­te, po­dría acu­sar el es­fuer­zo del par­ti­do de Co­pa ju­ga­do el pa­sa­do miér­co­les en el cam­po del Atlé­ti­co (4-0). Por cier­to, el der­bi pue­de ser más ca­lien­te de lo ha­bi­tual da­do que el Eu­ro­pa pre­sen­tó una que­ja a la ‘Co­mis­sió d’Èti­ca Es­por­ti­va i Llui­ta con­tra la Vio­lèn­cia’ de la FCF de­nun­cian­do

El Eu­ro­paSant An­dreu, to­do un clá­si­co bar­ce­lo­nés.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.