Ficha Téc­ni­ca

Ecuestre - - TEMAS DE CRÍA | ACTUALIDAD -

Nom­bre: “Que­re­llo de la Ve­ga” Fe­cha de na­ci­mien­to: 15 de agos­to de 2013 Sexo: ma­cho Ca­pa: tor­do Pa­dre: “Pa­rral” Re­pro­duc­tor Bá­si­co Ma­dre: “Que­re­lla V” Re­pro­duc­to­ra Bá­si­ca Cria­dor: Arturo Fer­nán­dez de la Ve­ga Sen­ra Pro­pie­ta­rio: Arturo Fer­nán­dez de la Ve­ga Sen­ra E-mail: fdez­de­la­ve­[email protected]­mail.com

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.