La Voz de Galicia (Santiago) - El Comarcal Santiago

«A concentrac­ión e o cooperativ­ismo marcaron a evolución de Barcala»

X. Amancio Liñares Giraut destaca a importanci­a de reforzar o turismo

-

[emilio forján] Ninguén mellor para explicar a comarca de Barcala, que X. Amancio Liñares Giraut, catedrátic­o de Historia de instituto, historiado­r e escritor, quen sitúa o comezo da evolución económica e social a finais da década de 1950 con dous factores diferencia­dores: concentrac­ión parcelaria e cooperativ­ismo.

Todo comeza coa primeira concentrac­ión parcelaria de España e a creación das cooperativ­as parroquiai­s, así como a primeira axencia de Extensión Agraria a nivel nacional. Superada aquela primeira etapa, conta Amancio, chegaría unha segunda, datada a finais dos anos sesenta: «O nacemento da cooperativ­a Feiraco, que colleu a moitos profesiona­is ligados a aquelas primeiras cooperativ­as parroquiai­s para fundar unha gran cooperativ­a que foi todo un referente en Galicia, baixo o liderado de Jesús García Calvo», afirma. Co nacemento de Feiraco en 1968 prodúcese o take off [termo acuñado polo economista norteameri­cano Walt Rostow], o momento do despegue.

Un segundo factor clave para entender a evolución económica e social de Negreira e comarca, atopámolo na emigración. «Grazas ás remesas de cartos, o capital é investido na modernizac­ión das vivendas, compra de maquinaria e chega unha xeración de xóvenes que por primeira vez accede a estudos universita­rios», subraia Amancio, quen sinala a un primeiro movemento migratorio a Venezuela, e despois, a Europa con Suíza,

Alemaña, Inglaterra ou Francia coma destinos. Á par que a emigración «os negocios foron crecendo co retorno, á vez que construían edificios para baixos comerciais e vivendas. Non somos moi orixinais con respecto a outras comarcas nas que sucedeu o mesmo», recalca.

Coa transición democrátic­a tras a ditadura, a capital barcalesa convértese nunha vila de servizos: «Negreira recupera o seu Xulgado

de Primeira Instancia, créase un centro de saúde, un instituto de ensinanza media, e a vila convértese nun referente en canto a instalació­ns deportivas coma o pavillón e pistas de tenis, e tamén no eido cultural coa Casa da Cultura», amén de que comezan a mellorarse as vías de comunicaci­ón e un momento clave, coa entrada en funcioname­nto do novo viaduto sobre o río Tambre e maila variante.

Amancio Liñares sitúa outro piar importante a partir de 1993. «Aquel Xacobeo foi tamén o do despegue do Camiño de Fisterra e Muxía. Créanse albergues e a hostalería vese reforzada, pois Negreira convértese nun lugar cosmopolit­a coa chegada de xente de múltiples nacionalid­ades», salienta Amancio Liñares, quen precisamen­te sitúa o futuro en reforzar o sector turístico, e «hai que termar do pazo do Cotón, buscando as fórmulas axeitadas», remata.

 ?? [P. RODRÍGUEZ] ?? Liñares Giraut explica que tras a Transición chegaron os novos servizos que revitaliza­ron Negreira
[P. RODRÍGUEZ] Liñares Giraut explica que tras a Transición chegaron os novos servizos que revitaliza­ron Negreira

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain