Fer­nan­do Cruz-Conde

El Dia de Cordoba - - Opinión -

Ha si­do el pro­mo­tor del cen­tro de in­ter­pre­ta­ción de­di­ca­do a la fi­gu­ra de San Ra­fael, un pro­yec­to pa­tri­mo­nial que tie­ne co­mo prin­ci­pal fi­na­li­dad com­pren­der la sig­ni­fi­ca­ción de his­tó­ri­ca del Cus­to­dio de Cór­do­ba.

Rec­tor de la igle­sia del Ju­ra­men­to

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.