Pu­bli­ci­dad his­tó­ri­ca

El Periódico de Catalunya (Castellano) - On Barcelona - - A LA ÚLTIMA -

El Mu­seu del Dis­seny (pla­za de les Glò­ries, 37) inau­gu­ra, el jue­ves, día 13 (19.30 h.), El boom de la pu­bli­ci­tat, con más de 250 anun­cios y re­cla­mos des­de fi­na­les del si­glo XIX a la pri­me­ra mi­tad del XX. Afo­ro li­mi­ta­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.