Tea­tros

El Periódico de Catalunya (Castellano) - - Hoy Salimos -

TEA­TRE

c/Ver­da­guer i Ca­llís, 12 <M>Ur­qui­nao­na., 9-11 de no­viem­bre, Más in­fo: www.an­tic­tea­tre.com Gran Vía, 572, T. 934 521 452. www.aqua­re­lla.es.

Vier­nes y Sá­ba­do, Cena y es­pec­tácu­lo, 21 h. Vier­nes y sá­ba­do, Ca­va y es­pec­tácu­lo, 22 h.

MALDÀ TEA­TRE

Avin­gu­da de Sa­rrià 33, Bar­ce­lo­na - in­fo@aqui­ta­nia­tea­tre.es, una co­mè­dia de Ra­món Ma­dau­la. Dj, dv., ds i dg. amb Jor­di Mer­ca. Dv. i ds. Ds. i dg.

amb Sil de Castro, Ds. dg. Prò­xi­ma­ment 40 anys de mà­gia. Més in­for­ma­ció a www.aqui­ta­nia­tea­tre.es Plaça Ur­qui­nao­na, 9, i 20.30 h., dg. 17.30 h.

CA­PI­TOL - SA­LA 2

C/ Les Ram­bles, 138,

Dc. a ds. 20 h., dg. 17.30 h. dv. 23 h., ds. 22 h., dg. 19.30 h. 17.30 h. amb Ache­ron De­la­croix, C/ Les Ram­bles, 138,

Dj. a dv. 20.30 h., dg. 18 h. i 20.30 h. Dv. a ds., 22.30 h. 13/11: www. Dc. a dv. 20.30 h., ds. 18 Dv. 17.30 h.

Dj. 22 h., Ds.

CA­PI­TOL - SA­LA PE­PE RU­BIA­NES

Dc. 20.30 h.

Ds. 18 C/ Gran Via de les Corts Ca­ta­la­nes, 595,

Dc. a dj. 20.30 h., dv. 21.30 h., ds. 18 i 21.30 h., dg. 18 h. Pi, 5, T. 931 647 778. d'Ai­na Hu­guet. Per com­pra d'en­tra­des, con­sul­ta d'ho­ra­ris i preus (www.el­mal­da.cat) Joa­quín Cos­ta, 68, T. 933 435 323. de Joel Joan i Hèc­tor Cla­ra­munt, amb Joel Joan, Àga­ta Ro­ca, Oriol Vi­la i Pau­la Vi­ves; de dt. a dv. 20.30 h., ds. 18 i 20.30 h., dg. 18.30 h. tea­tre­go­ya.cat i pro­men­tra­da.com

TEA­TRE RE­GI­NA

C/ Sè­ne­ca, 22., T. 932 181 512. Pro­gra­ma­ció fa­mi­liar: Pro­gra­ma­ció adults: dis­sab­tes 20 h., Ven­da d'en­tra­des: www.jtre­gi­na.com

BADABADOC TEA­TRE

c/Que­ve­do 36 bai­xos Ba­rri de Grà­cia, T. 930 245 140.

Tea­tro Ar­gen­tino dir. Mai Ro­jas 8, 9, 10, 11 No­vem­bre a les 20.30 h. En­tra­des an­ti­ci­pa­des www.la­ba­da­ba­doc-tea­tro.com

PUNTUAL

C/ Alla­da Ver­mell, 15. Me­tro: Jau­me I., T. 639 305 353.

Cia. La Pe­ti­ta Brow­nie. Ti­te­lles. +3 anys. Dv. 18 h; ds. 12 h. i 18 h.; dg. 12 h. i 17 h. Preu: 7 € dv, 10 € ds i dg. www.la­pun­tual.in­fo

VI­LLA­RROEL

Vi­lla­rroel, 87, T. 934 511 234. Fins l'11 de nov.

pre­sen­ten de W. Sha­kes­pea­re, dir. i adap­ta­ció Oriol Ta­rra­són; de dt. a dj. 20.30 h., dv. 21 h., ds. 18 i 20.30 h., dg. 18.30 h. L'Of­fLa­vi­lla­rroel: fins a l'11 nov. de Nel­son Va­len­te; dl. 20.30 h., de dt. a dj. 22.45 h., dv. 18 i 23 h., ds. 12.30 h., dg. 12.30 i 21 h. la­vi­lla­rroel.cat i pro­men­tra­da.com

TEA­TRE CON­DAL

Av. Pa­ral·lel, 91, T. 934 423 132. Del 7 al 25 nov,

amb Silvia Mar­só. Dc. i dj. 20 h., dv. I ds. 18 i 20.30 h., dg. 18.30 h. onyric.cat i pro­men­tra­da.com

MAR­TI­NENC

Av. Me­ri­dia­na 97, Clo­tea­tre pre­sen­ta: d'An­drés So­pe­ña. Ds. 10 a les 21 h. i dg. 11 a les 18 h. Re­ser­ves 622 307 595 o clo­tea­tre@or­feo­mar­ti­nenc.cat

4

Ca­rrer de Mar­tí, 18 (al cos­tat de la plaça del Nord - Grà­cia), T. 931 854 840 www.por­ta4.cat.

Dv. 21 h. Ds. 19 h. i dg. 18 h. Ti­te­lles i tea­tre d'om­bres, rec. de 0 a 3 anys. Dg. 11 i 12 h. Hos­pi­tal, 51, T. 933 015 504.

de Clau­dio Tol­ca­chir, de dc. a dv. 20.30 h., ds. 18 i 21 h., dg. 18.30 h. tea­tre­ro­mea.cat i pro­men­tra­da.com Con­sell de cent, 435 BCN, T. 931 824 606 www.atrium. cat. de La Pul­pe Tea­tro; de dc. a ds. a les 20.30 h. i dg. a les 19 h. Ven­ta d'en­tra­des a en­tra­dium.com

BEC­KETT

Del 7/11 a l'11/11. Dc. a ds. 20 h., dg. 18 h. Del 15/11 al 2/12. Dc. a ds. 20 h., dg. 18 h., dg. 18 h. Més in­fo i en­tra­des: www.sa­la­bec­kett.cat. Ca­rrer de Pe­re IV, 228-232. BCN.

FÈNIX

c/Rie­re­ta 31 tea­tre@sa­la­fe­nix.com, T. 934 413 667 www.sa­la­fe­nix.com. de Luz Do­mín­guez / Dj., dv., ds., dg. a les 21 h.

VER­SUS GLÒ­RIES

Cas­ti­lle­jos 179. <M> Glò­ries i Mo­nu­men­tal. Bus 7/ H12/62/B21/N2/N3., T. 932 323 184. Es­tre­na 5/11: Dj. a ds. 20.30 h. i dg. 19 h. amb Pep An­tón Muñoz i Jau­me Ca­sals. Di­rec­ció An­to­nio Cal­vo. Text Roc Es­quius.

TEA­TRE

c/ Neo­pà­tria 54., T. 933 457 930. El 10 de no­vem­bre:

de Cia. Théâ­tre de la Guim­bar­de dins de El més pe­tit de tots. L'11 de no­vem­bre: de Cia. La Pe­ti­ta Ma­lu­ma­lu­ga. Con­sul­teu www.sat-tea­tre.cat

APO­LO TEA­TRE

Les Flors 23, T. 934 417 022. Bai­xos: Fins 11/11 Cia Eje pres. Fa­mi­liar: Fins 11/1 Cia El Dit Al Nas pres. Àtic: 6/11 Ar­go­nau­tes i Àtic pres. fins 11/11 Tea­tro Ines­ta­ble pres. Av. Pa­ral·lel, 59., T. 934 419 944.

Dc. i dj. 20.30 h., dv. i ds. 22 h., dg. 19.30 h. Dl. i dt. 20.30 h. En­tra­des a www.tea­trea­po­lo. com i ta­qui­lla.

CAN RAJOLER

Tra­ves­se­ra, 1 - 08150 Pa­rets del Va­llès., T. 935 739 800. amb

Els Qui­cos ce­le­brem 25 anys amb un con­cert que re­pas­sa la se­va tra­jec­tò­ria ar­tís­ti­ca

Preu 12€. Ven­da d'en­tra­des a www.tic­ke­tea.com i al ma­teix tea­tre una ho­ra abans de la re­pre­sen­ta­ció. Més in­for­ma­ció a www.pa­rets.cat. Tem­po­ra­da 2019 als tea­tres de Pa­rets: re­ga­la't el Car­net Amic. Abo­na­ment a to­ta la pro­gra­ma­ció de Can Rajoler i de la Sa­la Coope­ra­ti­va de tot l'any 2019 per no­més 135€ (5,40€ per es­pec­ta­cle). In­for­ma­ció i ven­da a Can Rajoler te­lè­fon 935 739 800. Mon­tseny, 47. Me­tro (Fon­ta­na L3), T. 932 289 747.

de L. Pe­rot­ti. Es­tre­na el 8/11. Fins al 2/12. Més in­for­ma­ció www.tea­tre­lliu­re.com, ta­qui­lles del tea­tre, Tic­ket Ram­bla (Ram­bla 99) i al 902 106 369

LLIU­RE MONT­JUÏC

Pas­seig de Sta. Ma­dro­na, 40-46 / Pça. Mar­ga­ri­da Xir­gu 1. Me­tro (Po­ble Sec L3, Es­pan­ya L3-L1), T. 932 289 747. de T Kush­ner, dir. D. Sel­vas. Fins al 25/11. 10/11 fun­ció ac­ces­si­ble per a per­so­nes amb dis­ca­pa­ci­tat au­di­ti­va i/o vi­sual.

de T. To­ro­nell. Fins al 18/11. Més in­for­ma­ció www.tea­tre­lliu­re.com, ta­qui­lles del tea­tre, Tic­ket Ram­bla (Ram­bla 99) i al 902 106 369

POLIORAMA

La Ram­bla, 115, T. 933 177 599. pre­sen­ta Ho­ra­ris: dc. 21 h.,dj. 20.30 h., dv. 21 h., ds. 17.30 i 20.30 h., dg. 18 h. Preus des de 25€. Dg. 11 a les 12 h. de Marc Pa­rrot i Eva Ar­mi­sén. Ven­da d'en­tra­des a tea­tre­po­li­ora­ma.com

TÍ­VO­LI

Sant Ger­va­si, T. 932 006 543. de Ri­card Gàz­quez. De miér­co­les a sá­ba­do a las 20.30 h y do­min­go a las 19 h. En­tra­das e in­for­ma­ción en www.la­gla­va­tea­tre. com

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.