CI­NE

El Periódico de Catalunya (Castellano) - - Hoy Salimos -

C/ Gran Via de les Corts Ca­ta­la­nes, 595

Has­ta el 9 de di­ciem­bre. Un es­pec­tácu­lo fu­nes­to e hi­la­ran­te don­de acom­pa­ña­re­mos a la fa­mi­lia más te­rro­rí­fi­ca de Cen­tral Park en su bús­que­da de… ¿la nor­ma­li­dad? ¿Pe­ro qué es ser nor­mal? Lo ave­ri­gua­re­mos en es­te show pa­ra adul­tos y “más o me­nos” ap­to pa­ra ni­ños lleno de mú­si­ca, hu­mor y unos per­so­na­jes tan ex­cén­tri­cos co­mo en­tra­ña­bles. Ven a co­no­cer a los Ad­dams y des­cu­bre que na­die es tan nor­mal co­mo pa­re­ce (ni tan ra­ro co­mo di­cen). En el mun­do de la Fa­mi­lia Ad­dams es­tar tris­te es ser fe­liz, lo in­sen­sa­to es lo sen­sa­to, sen­tir do­lor es sen­tir ale­gría, lo im­pru­den­te es lo pru­den­te y la muer­te y el su­fri­mien­to son la ma­te­ria de la que es­tán he­chos sus sue­ños. Sin em­bar­go, es­ta pe­cu­liar fa­mi­lia es­tá a pun­to de en­fren­tar­se a una de las

GI­RO­NA

C/ Gi­ro­na, 175., T. 931 184 531. Sá­ba­do y do­min­go a las 16.30 h. Ani­ma­ción. Er­nest es un oso muy gran­de con es­pí­ri­tu de ar­tis­ta y un co­ra­zón ge­ne­ro­so. Con él vi­ve Cé­les­ti­ne, una ra­ti­ta huér­fa­na que ha­ce tiem­po aco­gió en su ca­sa. Jun­tos vi­vi­rán to­do ti­po de aven­tu­ras mien­tras se pre­pa­ran pa­ra la lle­ga­da del in­vierno.

JOAN BROS­SA

C/ Flas­sa­ders, 40 - 933 151 596, www.es­ce­na­ri­bros­sa. cat. del 12/12 al 06/01 dj. a dv. 20.30 h. ds. i dg. 19 h. del 13/12 al 06/01 Al­pens 3, Barcelona., Tea­tre con­tem­po­ra­ni ca­ta­là.

de Marc An­ge­let i Ale­jo Le­vis. Amb Vicky Luen­go, Bru­na Cu­sí i Sergio Ma­ta­ma­la. Fins al 6 de ge­ner. De dj. a dl. 14€. www.sa­lafly­hard.com

VER­SUS GLÒ­RIES

St. An­to­ni Abat,12, T. 934 433 999. Pro­rro­gat!

dj. i dv. 20 h., ds. 19 h. i dg. 18 h., un clàs­sic del sus­pens! En­tra­des a Tic­ke­tea.com i 902 044 226.

EL CEN­TRE

Ros de Olano, 9 Barcelona, de Jo­sep Mª Folch i To­rres. Re­pre­sen­ta­cions: 15/16/22/23/26/27/28/29/30 i 2/3/4 de ge­ner a les 18 h. 26/12 a les 19.30 h. Els dies 2, 3 i 4, po­dreu fer en­tre­ga de les car­tes als Reis. Re­ser­ves al 932 181 964, fei­ners de 18 a 20 ho­res. el­cen­[email protected]­cen­tre­gra­cia.cat

GAU­DÍ BCN

St An­to­ni Mª Cla­ret 120.<M> L2 L5 ,L4. Bus H8/20/45/47/ V21/19/ N4/N0/N1, T. 936 035 161. Mu­si­cal De dj. a ds. 21 h., dg. 19 h.

Dt. i dc. a les 20.30 h. en cas­te­llà. Fa­mi­liar:

Ds. 17 h., dg. 12 h. Es­tre­na 07/12:

Dv. i ds. 19 h., dg. 17 h.

LLIU­RE GRÀ­CIA

C/ Casp, 8, Dc. 20.30 h., dj. 18.00 h., dv. a ds. 17.30 i 21.30 h., dg. 17.30 h.

VIC­TÒ­RIA

Pa­ral·lel, 67-69, T. 933 249 742. el mi­llor del mi­llor del mi­llor de Ho­ra­ris: dc. 20.30 h., dj. 18.30 h., dv. 20.30 h., ds. 18.30 i 21 h., dg. 18.30 h. Preus des de 20€. Ven­da d'en­tra­des a tea­tre­vic­to­ria.com

(MULTISALES)

C/ Te­rol, 26 (Grà­cia), T. 932 853 712. Sa­la Ca­fè-Tea­tre: 17 h. 19 h. 20.30 i 22 h.

23.30 h. Sa­la Xa­vier Fà­bre­gas:

16.30 h. 18 h. 21 h. 23 h. Com­pra a www.tea­tre­neu.com

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.