HORTA-GUINARDÓ

Fes­ti­val Des­pla­ça’t

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT -

Els di­es 2 i 3 de juny el cen­tre cí­vic Ca­sa Gro­ga organitza el Des­pla­ça’t, un fes­ti­val que vol re­for­çar la interacció en­tre la ciu­ta­da­nia i les ma­ni­fes­ta­ci­ons ar­tís­ti­ques i cul­tu­rals de car­rer.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.