38 - Ba­dia de Sant Pol Ca­ra a ca­ra en­tre du­es ico­nes del lu­xe ho­te­ler: La Ga­vi­na i Alà­bri­ga.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Pa­tri­cia Castán pcas­tan@el­pe­ri­o­di­co.com

LACASUALITATDIBUIXA una fan­tàs­ti­ca si­me­tria des de l’es­tiu pas­sat a la ba­dia de Sant Pol. En un ex­trem, una ico­na del lu­xe ho­te­ler de la Cos­ta Bra­va amb 86 anys de so­le­ra. A l’al­tre, la ca­ra més avant­guar­dis­ta de l’allot­ja­ment si­ba­ri­ta a la zo­na. Du­es ubi­ca­ci­ons aca­ro­na­des per les ma­tei­xes ai­gües tur­que­ses –al po­di del més alt del li­to­ral gi­ro­ní–, dos spas per ex­ta­si­ar-se, du­es gas­tro­no­mi­es d’al­tu­ra i du­es es­ca­pa­des de som­ni. Pe­rò un mi­lió de di­fe­rèn­ci­es per di­bui­xar du­es ex­pe­ri- èn­ci­es he­do­nis­tes tan pro­pe­res i tan di­fe­rents, les que ofe­rei­xen l’Hos­tal de La Ga­vi­na (s’Aga­ró) i l’Alà­bri­ga Ho­tel & Ho­me Sui­tes (a uns cen­te­nars de me­tres, a Sant Fe­liu de Gu­í­xols).

Per co­men­çar, el pri­mer atre­so­ra un cli­ent fi­del, i sen­se edat, men­tre que el se­gon se­du­eix -en ge­ne­ral- un vi­at­ger una mi­ca més jo­ve. La Ga­vi­na és si­nò­nim de Cos­ta Bra­va, de tra­di­ció, de re­cords per re­me­mo­rar re­gu­lar­ment (o en gran­dís­si­mes oca­si­ons), de re­tro­ba­ment bal­sà­mic amb l’es­tiu. Alà­bri­ga con­vi­da a des­co­brir, al·lu­ci­nar amb el lu­xe de dis­seny i la tec­no­lo­gia al teu ser­vei. Una ame­na pas­se­ja­da a peu se­pa­ra aquests dos uni­ver­sos va­ca­ci­o­nals.

S’Aga­ró no se­ria el ma­teix sen­se l’hos­tal que el 1932 va ins­ti­gar el vi­si­o­na­ri Josep En­se­sa i Gu­bert, des­prés de fer que el

seu pa­re com­prés uns pri­vi­le­gi­ats ter­renys en­tre la ba­dia de Sant Pol i la plat­ja de sa Con­ca. Amb l’ar­qui­tec­te Ra­fa­el Ma­só i Va­len­tí va pro­jec­tar una cons­truc­ció que har­mo­nit­zés amb la be­lle­sa de l’en­torn, de lí­ni­es bai­xes, amb pòr­tics, ter­ras­ses i tor­res, a la qual in­jec­ta­ria en ve­na ta­pis­sos fla­mencs, llums de Mu­ra­no i ta­lles ro­mà­ni­ques, en­tre al­tres tre­sors.

Un es­til únic que en el dia d’avui es des­til·la en ca­da una de les se­ves 74 ha­bi­ta­ci­ons, la ma­jo­ria amb ter­ras­sa. En al­gu­nes pre­do­mi­na el ca­ràc­ter au­tòc­ton, amb pa­rets blan­ques i vol­ta ca­ta­la­na als sos­tres; en al­tres, mo­bi­li­a­ri clàs­sic a preu fet i de di­fe­rents perí­o­des. En es­sèn­cia, es di­bui­xen es­tan­ces dels es­tils clàs­sic, isa­be­lí o im­pe­ri­al, amb sui­tes fa­mi­li­ars que es po­den con­nec­tar. La jo­ia de la co­ro­na és la sui­te re­ial, d’es­til Llu- ís XV, amb un bust de ma­da­me Pom­pa­dour i ger­ros de Sèv­res.

DINS I FO­RA

I en­ca­ra que a La Ga­vi­na es pu­gui sen­tir el temps atu­rat, les tas­ques cons­tants de con­ser­va­ció i man­te­ni­ment ga­ran­tei­xen la se­va bo­na for­ma. Aquest 2018, per exem­ple, la fa­mí­lia En­se­sa ha re­for­mat cinc ha­bi­ta­ci­ons de la plan­ta bai­xa, el sa­ló de la xe­me­ne­ia, el sa­ló de lec­tu­ra i els bu­fets d’es­mor­zar de la sa­la Vi­lla d’Es­te, que gua­nyen en fun­ci­o­na­li­tat. A l’hos­te re­la­xat li cos­ta­rà tri­ar en­tre aquests in­te­ri­ors on per­dre’s amb un bon lli­bre i una co­pa a la mà, i les ca­ris­mà­ti­ques ter­ras­ses de l’en­tra­da i de la pis­ci­na, on sen­tir la Cos­ta Bra­va per tots els po­rus de la pell i la cal­ma que in­su­fla to­ta la ur­ba­nit­za­ció Ma­só, que al

seu dia l’es­crip­tor Josep Pla va de­fi­nir com de «con­fort es­pi­ri­tu­al».

Va fer di­a­na, per­què aques­ta sen­sa­ció és la que por­ta molts cli­ents –lo­cals i fo­rans– a ti­rar l’àn­co­ra a l’ar­ri­bar el bon temps. Allot­ja­ment a part, l’hos­tal de cinc es­tre­lles gran lu­xe és pu­ra temp­ta­ció tam­bé per al pa­la­dar, en tres ni­vells. La via més in­for­mal és la ter­ras­sa La Ga­vi­na –es­tre­na car­ta de Ro­main For­nell–, que in­clou co­pes i còc­tels, ta­pes, pla­te­rets, ama­ni­des... El se­gueix el res­tau­rant Gar­bí, al cos­tat de la pis­ci­na, amb una gran pèr­go­la a l’ex­te­ri­or i una sol­vent ofer­ta de pei­xos, carns i aplau­dits ar­ros­sos. Fi­nal­ment, l’op­ció més ele­gant i ín­ti­ma se ser­veix al gas­tro­nò­mic Can­de­light by Ro­main For­nell, en un am­bi­ent clàs­sic i a la llum de ca­ne­lo­bres al seu in­te­ri­or, tot i que quan fa bon temps els so­pars es con­cen­tren en un bu­fó pa­ti in­te­ri­or. Allà es gau­deix de l’ager­ma­na­ment de l’al­ta cui­na fran­ce­sa i la ca­ta­la­na, amb el plus de més de 200 re­fe­rèn­ci­es de vi i un ser­vei d’aquells que ja no en que­den.

El bu­cle es tan­ca amb un ca­ris­mà­tic bar de pa­rets i sos­tres de fus­ta, com un vai­xell, a què Ava Gard­ner, Er­nest He­mingway, Liz Tay­lor i Se­an Con­nery, en­tre d’al­tres, van apor­tar gla­mur.

L’an­tí­te­si es­tè­ti­ca la brin­da l’al­tre allot­ja­ment es­tel·lar de la zo­na, l’Alà­bri­ga Ho­tel & Ho­me Sui­tes, on tot és dis­seny, do­mò­ti­ca i lu­xe del se­gle XXI.

L’edi­fi­ci, ins­pi­rat en un iot an­co­rat a la cos­ta a la qual treu el cap, va ser pro­jec­tat per l’ar­qui­tec­te Arya­nour Dja­la­li, i des de les se­ves ter­ras­ses aca­ba­des en bam­bú un s’hi pot sen­tir gai­re­bé na­ve­gant. El pai­sat­gis­me d’Ar­tur Bossy com­ple­ta aques­ta re­la­xant sim­bi­o­si amb el mar i la ge­o­gra­fia de la zo­na.

COM DES D’UN IOT

De por­tes en­dins, es res­pi­ra lu­xe con­tem­po­ra­ni, ma­te­ri­als no­bles i elec­tro­do­mès­tics d’al­ta gam­ma que ves­tei­xen les se­ves 29 sui­tes, per­què aquí s’in­ten­ta que el cli­ent se sen­ti a ca­sa més que en un ho­tel de lu­xe. Pot cui­nar o fer que li cui­nin, des­can­sar o di­ver­tir-se tant com vul­gui... L’Alà­bri­ga Sea Club si­tu­at als seus peus ofe­reix mol­tes pos­si­bi­li­tats d’ac­ció. Com a be­ach club di­ürn (a la se­va pis­ci­na infinity i so­là­ri­um amb mú­si­ca en di­rec­te i la coc­te­le­ria de Ma­nel Ve­hí) i com a night club, amb una po­tent agen­da de dj per a aques­ta tem­po­ra­da.

Tam­bé la gas­tro­no­mia bri­lla, fir­ma­da pel xef Pa­co Pé­rez i en tri­ple op­ció: del gas­tro­nò­mic Ter­ra al Gar­den o el Sea Club, on men­jar a la fres­ca. Pe­rò si al­gu­na co­sa des­pun­ta en aquest reg­ne és el ser­vei de ma­jor­do­mia que fa pos­si­ble gai­re­bé qual­se­vol re­que­ri­ment de l’hos­te. I l’ofer­ta de ca­pri­cis ex­tres a la car­ta: des d’un iot a en­tre­te­ni­ment in­fan­til, es­de­ve­ni­ments per­so­na­lit­zats, per­so­nal

shop­per... i molts desit­jos més. —

L’HOS­TAL DE LA GA­VI­NA Vis­ta des d’una ter­ras­sa i pano­rà­mi­ca de la ba­dia de Sant Pol amb l’his­tò­ric ho­tel (pla­ça del Ro­se­rar, s/n, s’Aga­ró)

ALÀ­BRI­GA HO­TEL & HO­ME SUI­TES La ma­tei­xa ba­dia, a l’al­tre ex­trem, des d’una ter­ras­sa. I ex­te­ri­or. Ctra. de Sant Pol, 633. Sant Fe­liu de Gu­í­xols.

SOM­NIS 5 ES­TRE­LLES A les du­es imat­ges su­pe­ri­ors, ter­ras­sa i ha­bi­ta­ció de La Ga­vi­na. Al cos­tat i so­ta, a Alà­bri­ga.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.