Des­co­breix els llocs més fo­to­gè­nics de la ciu­tat que es­tan tri­om­fant a Ins­ta­gram.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Laia Zi­e­ger zi­e­ger­la­ia@gmail.com

La po­pu­la­ri­tat de Bar­ce­lo­na se­gueix vent en po­pa. En una clas­si­fi­ca­ció pu­bli­ca­da aquest any, ocu­pa el ter­cer lloc de les ciu­tats eu­ro­pe­es més fo­to­gra­fi­a­des a Ins­ta­gram, amb més de 34,9 mi­li­ons d’imat­ges com­par­ti­des. No­més la pre­ce­dei­xen Lon­dres i Pa­rís. Més en­llà dels prin­ci­pals atrac­tius tu­rís­tics, que tam­bé són els més im­mor­ta­lit­zats a la xar­xa so­ci­al, ¿saps qui­nes són les se­ves lo­ca­lit­za­ci­ons més fo­to­gè­ni­ques?

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.