Qua­tre pis­ci­nes on com­bi­nar una cap­bus­sa­da i un mos.

Et pro­po­sem qua­tre pis­ci­nes on com­bi­nar un cap­bus­só i un mos

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Ar­ri­bat el mes de juny, s’ha d’anar pen­sant més en el ba­nya­dor que en els pan­ta­lons o la fal­di­lla. Obli­da’t de la plat­ja, la sor­ra i la car­ma­nyo­la. Et pro­po­sem una co­sa més cò­mo­da i gla­mu­ro­sa: pis­ci­nes de lu­xe on fer un cap­bus­só i un mos a parts iguals. Per re­mu­llar-te i fer-te ve­nir sa­li­ve­ra. PUROBEACH Purobeach, la pri­me­ra pis­ci­na a inau­gu­rar la tem­po­ra­da ha si­gut la de l’Ho­tel Hilton Di­a­go­nal Mar Bar­ce­lo­na (pas­seig del Tau­lat, 262-264), i pot­ser se­rà l’úl­ti­ma a tan­car, per­què es­ta­rà ober­ta fins al 26 d’oc­tu­bre. Aquest es­pai d’ai­res èt­nics de 2.800 me­tres qua­drats ubi­cat a la se­go­na plan­ta de l’es­ta­bli­ment ofe­reix una cui­na in­ter­na­ci­o­nal (el seu me­nú es diu M3 per­què tres són les ciu­tats que l’ins­pi­ren i els noms de les quals co­men­cen per eme: Mi­a­mi, Mar­rà­queix i Mel­bour­ne). Ama­ni­des; ti­ra­di­to de sal­mó i al­vo­cat; ce­bic­he de lla­gos­tí; lla­gos­ta a la gra­e­lla; wok d’ar­ròs in­do­ne­si amb pollastre

sa­tay, gam­bes i trui­ta; pop a la gra­e­lla; cos­te­lla de porc a la bar­ba­coa... Tam­bé pots pi­car a la ter­ras­sa bar. Per beu­re, a més de vins, hi ha còc­tels i smo­ot­hi­es, per pren­dre re­mu­llant-te els peus a l’ai­gua o des­can­sant en una de les 86 ha­ma­ques que en­vol­ten la pis­ci­na. De fons, mú­si­ca elec­trò­ni­ca, i el rit­me va­ria se­gons l’ho­ra del dia. Ah, i si et ve de gust, et po­den fer un mas­sat­ge. Atrac­tius que han con­ver­tit Purobeach en un dels 20 mi­llors be­ach clubs del món, se­gons la revista Con­dé Nast Tra­ve­ler. WET DECK I SUN DECK L’Ho­tel W ofe­reix la pos­si­bi­li­tat de fer uns cap­bus­sons a la Wet Deck a par­tir de les 20.00 ho­res en­tre el juny i l’agost men­tre dis­fru­tes d’una car­ta a ba­se d’ama­ni­des, poke

bowls, ham­bur­gue­ses, sand­vit­xos i al­tres plats lleu­gers com els rot­llets vi­et­na­mi­tes amb ver­du­res, fi­deus d’ar­ròs i sal­sa de ca­ca­uets. Per beu­re, xam­pany, ca­va, vi, san­gria, cer­ve­sa, re­fres­cos, còc­tels i smo­ot­hi­es. I tot ai­xò, amb la plat­ja i l’sky­li­ne de Bar­ce­lo­na da­vant dels teus ulls. És l’op­ció més as­se­qui­ble.

LES PIS­CI­NES SÓN AL HILTON DI­A­GO­NAL MAR, W, ARTS I REY JU­AN CAR­LOS I

Per­què si no t’allot­ges a l’ho­tel i vols men­jar a qual­se­vol ho­ra en aques­ta pis­ci­na o a la més ex­clu­si­va Sun Deck (in­fi­ni­ta i una mi­ca més apar­ta­da), has de llo­gar una ca­ba­na, un es­pai se­mi­pri­vat amb te­le­vi­sió, mi­ni­bar i fins i tot ja­cuz­zi amb capa­ci­tat per a 6 o 14 per­so­nes que per­met pas­sar tot el dia a la pis­ci­na. Tam­bé a la Sun Deck tens la ma­tei­xa ofer­ta gas­tro­nò­mi­ca.

POOL RES­TAU­RANT & LOUN­GE

Fair­mont Rey Ju­an Car­los I té di­ver­sos res­tau­rants. Un és el Pool Res­tau­rant & Loun­ge, amb una car­ta in­for­mal i la pis­ci­na més gran dels ho­tels de Bar­ce­lo­na. Ser­veix plats sen­zills i me­di­ter­ra­nis amb ai­res italians, on des­ta­quen la fo­cac­cia, les ama­ni­des i la ta

gli­a­ta de ve­de­lla. Per beu­re, còc­tels, xam­pany i vins. La cui­na obri­rà ca­da dia a par­tir del 16 de juny, de 12.30 a 16.00 ho­res, pe­rò la pis­ci­na es­ta­rà ober­ta en mo­de loun­ge de 10.00 a 20.00. Si et vols ba­nyar, has de pa­gar 25 eu­ros (10 si són nens de fins a 12 anys). Hi ha gan­du­les i llits ba­li­ne­sos, que cos­ten 80 eu­ros al dia i in­clo­uen du­es en­tra­des a la pis­ci­na, du­es co­pes de xam­pany i un plat de frui­ta.

INFINITY POOL & LOUN­GE

Per es­tre­nar la Infinity Pool & Loun­ge de l’Ho­tel Arts, la se­go­na pis­ci­na de l’es­ta­bli­ment (en aquest cas, in­fi­ni­ta), cal­drà es­pe­rar fins al 22 de juny. Qui vul­gui re­mu­llars’hi i men­jar al­gu­na co­sa po­drà fer-ho a par­tir de les 19.30 ho­res al rit­me de la mú­si­ca d’un dj o d’al­gun can­tant en di­rec­te. La car­ta, molt sen­zi­lla, comp­ta­rà amb una se­lec­ció de xar­cu­te­ria (per­nil i llom ibè­rics, xo­ri­ço, mi­ni fu­ets amb re­gañás), tau­les de for­mat­ges (com­té, par­me­sà, four­me d’Am­bert i man­xec amb gris­si­ni), men­jars de l’ori­ent mit­jà (hum­mus, mu­tab­bal, oli­ves ma­ri­na­des, fu­lles de vi­nya, pa de pi­ta) i fu­mats (sal­mó i an­gui­la fu­mats amb bli­nis i for­mat­ge cre­ma). De postres, bro­que­ta de frui­ta fres­ca, ma­ca­rons, frui­tes del bosc, nú­vols... Lleu­ger, per si vols fer un cap­bus­só. Hi ha xam­pany, vins i còc­tels. Si et que­des amb ga­na, sem­pre pots des­pla­çar-te uns me­tres per anar, tam­bé a l’Arts, als res­tau­rants Aro­la o Ma­ri­na, que té a da­vant l’al­tra pis­ci­na de l’ho­tel. —

Purobeach, a l’Ho­tel Hilton Di­a­go­nal Mar.

RI­CARD FADRIQUE

El Pool & Res­tau­rant Loun­ge de l’Ho­tel Fair­mont Rey Ju­an Car­los I.

La Wet Deck de l’Ho­tel W.

La Infinity Pool & Loun­ge de l’Ho­tel Arts.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.