Els es­ca­mar­lans sal­tats de Jo­an Ma­nu­bens, del Pas­sa­dís del Pep.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

«El meu pa­re, Jo­an Ma­nu­bens, aca­ba­va els àpats amb aquest plat que es fe­ia en olles i pa­e­lles im­men­ses. No po­dré obli­dar mai l’olor de qui­los i qui­los de ce­ba confitada».

IN­GRE­DI­ENTS

- 8 pe­ces d’es­ca­mar­là fresc de la cos­ta (500 g apro­xi­ma­da­ment)

- 200 ml d’oli d’oli­va ver­ge ex­tra

- Bit­xo pi­cant (una pe­ti­ta part)

- 2 ce­bes

- Una bran­ca de ro­ma­ní

- Sal

ELA­BO­RA­CIÓ

DE LA CE­BA CONFITADA 1. Pe­leu la ce­ba i ta­lleu-la a la ju­li­a­na per po­der con­fi­tar-la. 2. Po­seu en una cas­so­la 150 mil·li­li­tres d’oli (no ha de co­brir com­ple­ta­ment la ce­ba), una part de la bran­ca de ro­ma­ní i afe­giu-hi la ce­ba. Dei­xeu-la cou­re a foc baix re­mo­vent-la uns 40 mi­nuts, fins que ad­qui­rei­xi una to­na­li­tat dau­ra­da, no tor­ra­da. 3. Una ve­ga­da fi­na­lit­za­da la coc­ció, re­ser­veu-la.

DELS ES­CA­MAR­LANS I LA CE­BA

1. En una pa­e­lla, afe­giu-hi 50 mil·li­li­tres d’oli i el tros de bit­xo (po­seu-n’hi po­ca quan­ti­tat per­què no es trac­ta que pi­qui molt si­nó de do­nar-hi un toc pi­cant). 2. Amb l’oli ben ca­lent, afe­giu-hi els es­ca­mar­lans, una mi­ca de sal i sal­teu-los du­rant un mi­nut apro­xi­ma­da­ment per ca­da ban­da amb el foc a mig gas. 3. Des­prés afe­giu la ce­ba confitada a la pa­e­lla i sal­teu-ho tot junt apro­xi­ma­da­ment un mi­nut o fins que la ce­ba ja es­ti­gui ca­len­ta. 4. Ser­viu-ho.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.